Novica

Vlada dala soglasje k predlogu dodelitve dela plače direktorici JARSE za leto 2009

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je danes na redni seji na predlog ministra za gospodarstvo dala soglasje k predlogu o dodelitvi dela plače za leto 2009 direktorici Javne agencije Republike Slovenije za energijo Ireni Praček v višini 90 % od osnove dveh osnovnih plač za december 2009, zmanjšanih po Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju za 1 % in glede na 36 a. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 v višini 3/12, kar znaša 1.966,65 EUR.

Ministrstvo za gospodarstvo je 20. 5. 2010 prejelo popolno vlogo predsednice sveta Javne agencije RS za energijo dr. Mejre Festič. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za gospodarstvo, se višina plače za delovno uspešnost direktorice določi v višini 90 % dveh osnovnih mesečnih plač, in sicer na podlagi:
- poslovne uspešnosti,
- kakovosti opravljanja dela,
- učinkovitosti poslovanja.

Iz letnega poročila agencije za leto 2009, ki ga je sprejel svet agencije na 7. redni seji dne 23. 2. 2010 in h kateremu je Vlada RS na 78. redni seji 22. 4. 2010 dala soglasje, izhaja, da je agencija izpolnila vse zastavljene cilje in letni program za leto 2009 v celoti izpolnila, pri nekaterih dejavnostih pa je načrt celo presegla. Agencija je poleg nalog iz programa dela v letu 2009 aktivno sodelovala pri pripravi sprememb in dopolnitev Energetskega zakona, posebno obsežne pa so bile naloge s področja obnovljivih virov energije ter soproizvodnje koristne toplote in električne energije z visokim izkoristkom, katerih dokončni obseg se je pokazal šele ob sprejetju vseh potrebnih podzakonskih aktov, ki so se posamično sprejemali do oktobra 2009. Agencija je izvajala nove naloge, ki se nanašajo na izdajanje deklaracij za proizvodnje naprave, izdajanje odločb o dodelitvi podpore in izdajanje potrdil o izvoru. 
Agencija je ravnala gospodarno in učinkovito, porabila je manj sredstev, kot je bilo predvideno v finančnem načrtu.

Agencija je vzpostavila novo notranjo organizacijsko strukturo, pri čemer je namesto dotedanjih strokovnih služb uvedla sektorje. V posameznem sektorju so zastopane ekonomska, tehnična in pravna stroka, kar omogoča multidisciplinarni pristop in strokovno, učinkovito in racionalno izvajanje nalog in projektov. Agencija je v letu 2009 navedeno organizacijsko strukturo nadgradila z oblikovanjem stalnih projektnih skupin za pravno in ekonomsko področje, kjer se povezujejo posamezne stroke s področja električne energije, zemeljskega plina in daljinske toplote z namenom oblikovanja enotnih stališč na vseh področjih in enotnega pristopa k sprejemanju splošnih aktov.
Agencija je vse svoje naloge v letu 2009 opravila vestno, natančno in pravočasno, k hitrosti reševanja zadev in opravljanju nalog pa je bistveno prispevala tudi s pogostim in uspešnim sodelovanjem z vsemi akterji energetskega trga v Sloveniji in Evropski uniji.

Agencija je v letu 2009 poslovala učinkovito, saj so bili vsi upravni postopki, ki jih vodi po javnem pooblastilu, izvedeni hitro in v zakonsko določenem roku. Z vlogo z dne 18. 5. 2010 je zagotovljeno, da višji obseg sredstev za redno delovno uspešnost ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspešnost zaposlenih agencije, in da so sredstva za izplačilo predlagane redne delovne uspešnosti zagotovljena.


© 2012 - 2021 Portal Energetika