Novica

Vlada dala soglasje k prenosu rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen-dolomit v razširjenem pridobivalnem prostoru kamnoloma Ježce

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje k prenosu rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen-dolomit v razširjenem pridobivalnem prostoru kamnoloma Ježce na parcelnih št. 220/1-del, 227/7, 232, 243 in 246 - vse k.o. Ježni vrh, Občina Šmartno pri Litiji s sedanjega nosilca rudarske pravice Peskokop, avtoprevozništvo in TGM Kepa, Kepa Martin, s. p., na novega nosilca rudarske pravice PESKOKOP KEPA, Kepa Matija, s. p., Ježce 2, 1275 Šmartno pri Litiji in izdala odločbo o prenosu rudarske pravice. Vlada kot koncedent z novim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo. Za podpis koncesijske pogodbe je pooblastila ministrico za gospodarstvo mag. Darjo Radić.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah  (Uredba).


V skladu s 16. členom Zakona o rudarstvu (ZRud)  in Uredbe je ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izvedlo javni razpis za podelitev rudarske pravice. Na pridobivalnem prostoru kamnoloma Ježce, k.o. Ježni vrh, Občina Šmartno pri Litiji  je bil za izkoriščanje tehničnega kamna-dolomit v količini 30.000 m3 v raščenem stanju letno s pravnomočno odločbo o izbiri koncesionarja izbran samostojni podjetnik Peskokop, avtoprevozništvo in TGM Kepa, Kepa Martin, s. p. Z navedeno odločbo je določen pridobivalni prostor, ki ga sestavljajo parc. št. 220/1-del, 227/7, 232, 243 in 246 vse k.o. Ježni vrh.


Koncesija za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine je bila podeljena za 15 (petnajst) let.

 
Dne 17. 6. 2010 je bila na Ministrstvo za gospodarstvo po pooblastilu Matije Kepe vložena pobuda za prenos rudarske pravice na podlagi Koncesijske pogodbe št. 0141-13/2005-27, ki se nanaša na izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen-dolomit na razširjenem pridobivalnem prostoru, določenem s parcelnimi, kot so navedene  zgoraj. Iz priloženih listin je razvidno, da je zemljišče, na katerem je podeljena rudarska pravica, na podlagi pravnomočnega sklepa št. D 63/2010 z žigom pravnomočnosti z dne 30. 4. 2010 prešlo v last Matije Kepe.

 
Po določbah 21. člena ZRud se rudarska pravica lahko prenese na pravno ali fizično osebo le s soglasjem vlade. Fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje, lahko rudarsko pravico tudi deduje. Skladno s tem je dedič nosilca rudarske pravice vložil zahtevo za pridobitev soglasja za prenos rudarske pravice do preteka časa za katerega je bila podeljena rudarska pravica. 
                   
Koncesija za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine se podeli za  obdobje do 15. 4.2024.

 
Medsebojno razmerje v zvezi z rudarsko pravico uredita država in nosilec rudarske pravice s koncesijsko pogodbo (19. člen ZRud). Na podlagi drugega odstavka 37. člena Poslovnika vlade RS, ki določa, da vlada lahko pooblasti za "podpis posamezne pogodbe ministra ali drugega funkcionarja", se za podpis koncesijske pogodbe z nosilcem rudarske pravice – koncesionarjem pooblašča minister, pristojen za rudarstvo. 


© 2012 - 2023 Portal Energetika