Novica

Vlada dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu ARAO za leto 2010

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2010, rev. 2, ki ga je sprejel Upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke na 33. redni seji 13. 4. 2010.

Glavne programske usmeritve ARAO za leto 2010 sledijo osnovnim ciljem in usmeritvam, kakor tudi dolgoročnim nalogam, ki so bile začrtane že v preteklih letih. Program dela za leto 2010 zajema naloge za zagotavljanje podpore državnim institucijam in upravi, načrtovanje in izgradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO), načrtovanje ravnanja z izrabljenim gorivom in visoko radioaktivnimi odpadki, naloge za zagotovitev pogojev za delovanje gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki malih povzročiteljev, za izvajanje procesov, ki so povezani z odnosi z javnostmi in za mednarodno sodelovanje. Procesi sistemske podpore so sorazmerno vključeni k procesom izvajanja zgoraj navedenih dejavnosti.

 

ARAO predvideva prejemke po načelu denarnega toka v letu 2010, in sicer: 
• iz proračuna načrtuje ARAO 1.470.819 EUR prejemkov, od tega 154.877 EUR za pokrivanje izdatkov, ki so zajeti v računovodskih izkazih za leto 2009, 327.878 EUR za izdatke za nakupe materiala in storitev, 537.093 EUR izdatkov za plače, 198.470 EUR za dajatve iz naslova davka na dodano vrednost, 210.000 EUR za nadomestila ter 42.500 EUR izdatkov pri financiranju; 
• iz Sklada NEK načrtuje ARAO 10.317.992 EUR prejemkov, od tega 639.166 za nakupe materiala in storitev, 232.548 EUR izdatkov za plače, 2.663.078 EUR izdatkov za nadomestila, 8.000 EUR izdatkov pri financiranju ter 6.775.200 EUR za investicije; 
• na viru »mali povzročitelji« načrtuje ARAO za 128.920 EUR prejemkov, 128.793 EUR izdatkov za nakup materiala in storitev ter 127 EUR za stroške članarin;
• iz drugih virov načrtuje ARAO 7.000 EUR prejemkov. 


© 2012 - 2024 Portal Energetika