Novica

Vlada dala soglasje k spremembam Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem, toplote iz distribucijskega omrežja

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Aktu o spremembah Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem, toplote iz distribucijskega omrežja, ki ga je sprejela Javna Agencija RS za energijo na seji Sveta dne 19. 1. 2011.

Javna agencija RS za energijo izdaja metodologijo za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in za oskrbo z drugimi plini iz omrežij. Agencija metodologijo izda po predhodnem soglasju vlade. Spremembe Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 22/10) v četrtem odstavku 50. člena določajo, da mora agencija uskladiti s tem zakonom tudi metodologijo za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in za oskrbo z drugimi plini iz omrežij. Glede na navedeno je agencija sprejela sopremembe in jih prek Ministrstva za gospodarstvo posredovala vladi v soglasje.

Glavne spremembe, k jih prinaša Akt o spremembah Akta o določitvi  metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem, toplote iz distribucijskega omrežja, ki ga je sprejela Javna Agencija RS za energijo na seji   Sveta dne 19. 1. 2011, so naslednje:

  • uskladitev uporabljene terminologije na področju oskrbe  z daljinsko toploto z določili Energetskega zakona, ki določa, da se kot izbirna lokalna gospodarska javna služba izvaja »daljinsko ogrevanje« in ne več » distribucija toplote«; prav tako se je dopolnila tudi definicija daljinskega  ogrevanja;
  • črtano je soglasje samoupravne lokalne skupnosti (pred uveljavitvijo EZ-D je splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja sprejel po javnem pooblastilu sistemski operater s soglasjem samoupravne lokalne skupnosti ali organa iz 35. člena EZ, po veljavnem EZ to soglasje samoupravne lokalne skupnosti ni več potrebno; 
  • v zvezi z izgradnjo priključnega voda in toplotne postaje je dodano besedilo, da je odjemalec toplote dolžan distributerju toplote, če je to potrebno, omogočiti vgradnjo in obratovanje tehnološko sodobnih merilnih naprav samo v svojih prostorih, kjer se nahaja toplotna postaja, ne pa tudi v drugih prostorih;
  • v zvezi z odpovedjo pogodbe o dobavi in odjemu toplote na skupnem odjemnem mestu, se zaradi uskladitve s predpisi, ki urejajo upravljanje večstanovanjskih stavb, določa, da se pogodba lahko odpove skladno z veljavno zakonodajo;
  • odpravljajo se še nekatere nedoslednosti pri uporabi izrazoslovja in večje slovnične napake.                                

Glede na navedeno je Ministrstvo za gospodarstvo predlagalo vladi, da izda soglasje k Aktu o spremembah Akta o določitvi  metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem, toplote iz  distribucijskega omrežja.


© 2012 - 2024 Portal Energetika