Novica

Vlada dala soglasje k spremenjenemu programu prodaje in menjave deleža v TETOL

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spremenjenemu in dopolnjenemu Programu prodaje in menjave kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki jo predstavlja 64,57 % poslovni delež v družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d. o. o.. Vlada Republike Slovenije soglaša z besedilom pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij, menjalne pogodbe in opcijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Javnim podjetjem Energetika Ljubljana, d. o. o.

Vlada republike Slovenije tudi soglaša, da se z novim besedilom nadomesti besedilo pogodb, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela 18. 3. 2010.

 

 

Prodaja oziroma menjava poslovnega deleža družbe Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., je opredeljena v Odloku o Prodaji državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011.


Predmet prodaje in menjave je 64,57% delež družbe Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., ki je v lasti Republike Slovenije. Preostali 35,43% poslovni delež družbe je v lasti Energetike  Ljubljana, d.o.o.

 

Glede na dejstvo, da MOL ni več družbenik družbe TE-TOL, temveč je to Energetika Ljubljana, d.o.o., ter da se terminsko spremeni izvedba  prve, druge in tretje faze postopka prodaje oziroma menjave poslovnega deleža RS v družbi TE-TOL, je bil pripravljen spremenjen in dopolnjen Program prodaje in menjave  kapitalske naložbe RS v TE-TOL ter korigirano besedilo Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij, Menjalne in Opcijske pogodbe. Četrta faza izvedbe programa se terminsko ne spreminja, tako da bo celotna transakcija zaključena v skladu s terminskim planom prvotnega programa. 

 

Glede na to, da je upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije prešlo na Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, Vlada RS v skladu z 29. členom Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije daje predhodno soglasje k razpolaganju s posamično naložbo, katere skupna vrednost presega 20 mio EUR. Svet Agencije na 21. člena tega zakona daje soglasje k pridobivanju in razpolaganju s kapitalskimi naložbami.


Celotno gradivo s predloženimi sklepi je bilo 11. 11. 2010 predstavljeno članom Sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS, predhodno pa tudi članom uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS.


© 2012 - 2024 Portal Energetika