Novica

Vlada dala soglasje za izločitev plinovoda P29161 in merilne regulacijske postaje MRP Mlekarna Kranj iz infrastrukture

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je danes na redni seji dala soglasje za izločitev plinovoda P29161 v dolžini 9,88 m skupaj z merilno regulacijsko postajo MRP Mlekarna Kranj (parc. št. 346/1 in 346/9, obe k.o. Čirče) iz infrastrukture.

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 12. člena Uredbe o energetski infrastrukturi (uredba) mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za izločitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela iz infrastrukture. Vlogo za izdajo soglasja po 12. členu uredbe vloži izvajalec energetske dejavnosti na ministrstvo, pristojno za energijo, soglasje po 12. členu te uredbe pa izda vlada. V skladu z navedenim je družba Geoplin plinovodi, d. o. o., vložila vlogo za izdajo soglasja za izločitev elektrodistribucijske infrastructure. Iz vloge in prilog so razvidni vsi podatki, ki jih mora vloga obsegati v skladu z 19. členom uredbe.


Plinovod P29160 in MRP Mlekarna Kranj sta bila zgrajena leta 1989, ki se izločata iz energetske infrastrukture, sta bila vpisana v energetsko infrastrukturo pod šifro N29161 (vod) in N2916101 (objekt) na podlagi prijave z dne 17. 12. 2003. Zgrajena sta bila za potrebe industrijskega odjemalca Mlekarna Kranj z zemeljskim plinom, zaradi ukinitve poslovanja mlekarne,pa že več let nista v uporabi. Območje, kjer se nahajata, je že pokrito z distribucijskim omrežjem in v bodoče ni videti uporabnikov, ki bi potrebovali odjem zemeljskega plina drugačne vrste, kot je na razpolago v distribucijskem omrežju. Sistemski operater distribucijskega omrežja tudi nima potrebe po dodatnih priključnih mestih na tej lokaciji, tako plinovod in  MRP nimata perspektive kot prenosno omrežje, hkrati pa njuna trasa povzroča omejitve za načrtovane posege uporabnikov prostora.

 

 

 


© 2012 - 2020 Portal Energetika