Novica

Vlada dala soglasje za odsvojitev infrastrukturnih naprav z Elektro Primorska, d. d., na SODO, d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je danes na redni seji dala soglasje za odsvojitev naslednjih infrastrukturnih naprav z Elektro Primorska, d. d., na SODO, d. o. o.:

1. energetski transformator 110/20 kV, 31 MVA, inventarna številka 0513259, tovarniška številka 78473, nameščen v RTP Vrtojba (transformator 1) in

2. energetski transformator 110/20/35 kV, 20 MVA, inventarna številka 0513749, tovarniška številka 76856, nameščen v RTP Tolmin (transformator 1).

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 12. člena Uredbe o energetski infrastrukturi (uredba), mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za odsvojitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela. Vlogo za izdajo soglasja po 12. členu uredbe vloži izvajalec energetske dejavnosti na ministrstvo, pristojno za energijo, soglasje po 12. členu te uredbe pa izda vlada. Izvajalec energetske dejavnosti mora vložiti vlogo za soglasje za odsvojitev ali obremenitev infrastrukture pred nameravano sklenitvijo pravnega posla o odsvojitvi ali obremenitvi.

 

V skladu z navedenim je družba Elektro Primorska, d. d., vložila vlogo za izdajo soglasja za odsvojitev ali obremenitev elektrodistribucijske infrastrukture, ki ji je priložila popis osnovnih sredstev, ki so predmet prodajne pogodbe in podpisano prodajno pogodbo z dne 28. 12. 2010. Iz vloge in prilog so razvidni vsi podatki, ki jih mora vloga obsegati v skladu z 22. členom uredbe.


© 2012 - 2022 Portal Energetika