Novica

Vlada dala soglasje za vključitev infrastrukturnih naprav v energetsko infrastrukturo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je danes na redni seji dala soglasje za vključitev v energetsko infrastrukturo za naslednje infrastrukturne naprave, nameščene v transformatorski postaji TP 171-HIMO, Sokolska ulica 45, Maribor, ki je sestavni del stavbe na parcelni številki 2311/11, k.o. Studenci:

1) srednjenapetostni 10 kV stikalni blok,

2) energetski transformator 10/0,4 kV, 400 kVA, tip 3TNp400-10, tovarniška številka 72604 in

3) bakrene zbiralke do nizkonapetostnih blokov.

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 12. člena Uredbe o energetski infrastrukturi (uredba), mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za vključitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela v infrastrukturo. Za pridobitev obravnavanega soglasja mora izvajalec energetske dejavnosti v skladu s 15. členom uredbe vložiti vlogo v 30 dneh  po pridobitvi lastninske pravice ali drugega pravnega naslova za uporabo že zgrajenega oziroma obstoječega objekta za posamezen objekt, omrežje ali napravo, ki sestavlja infrastrukturo. 16. člen uredbe natančno določa vsebino zahteve za izdajo soglasja za vključitev v infrastrukturo.

 

V skladu z navedenim je družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., vložila vlogo za izdajo soglasja za vključitev v energetsko infrastrukturo za infrastrukturne naprave, nameščene v transformatorski postaji TP 171-HIMO, Sokolska ulica 45, Maribor. Vlogi so priloženi naslednji dokumenti: izpolnjena zahteva za izdajo soglasja za vključitev v infrastrukturo, prodajna pogodba med družbo GIMAS družba za trgovino in storitve, d.o.o. in družbo SODO, d. o. o. z dne 24. 1. 2011, odločba Inšpektorata RS za energetika in rudarstvo št. 06131-1734/2009/2.

 

V sklepu navedeno elektroenergetsko opremo SODO, d. o. o., odkupuje z namenom ureditve medsebojnih vprašanj glede uporabe dela omrežja, na katerega je priključen več kot eden odjemalec. Tak priključek mora biti sestavni del distribucijskega omrežja, kar je bilo SODO, d.o.o., tudi naloženo s priloženo odločbo inšpektorata.

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika