Novica

Vlada določila besedilo novele Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na 90. redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH). Zakon določa nove roke za izvedbo aktivnosti, potrebnih za dokončanje postopkov za zapustitev rudnika RTH in proračunska sredstva za financiranje teh aktivnosti za obdobje od 2022 do 2024.

S predlaganim zakonom se podaljšuje rok za zaključek zapiralnih del iz do sedaj predvidenega obdobja konec leta 2020 na konec leta 2023. V predlaganem obdobju podaljšanja bo družba lahko izvedla dokončanje zapiralnih, dokončanje upravnih postopkov za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del ter postopek likvidacije družbe. V obsegu zagotovljenih sredstev namreč ni bilo mogoče zaključiti vseh predvidenih zapiralnih del, do dokončne odprave posledic izkoriščanja premoga na tej lokaciji pa tudi ni mogoče zaključiti upravnih postopkov. Posledično tudi ni mogoče likvidirati družbe.

Dela, ki v programskem obdobju niso bila dokončana, so presegala zmožnost financiranja izvajanja zapiralnih del iz lastnih virov družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik – v likvidaciji (RTH). Zaradi tega tudi ni bilo mogoče izvesti oziroma dokončati vseh upravnih postopkov pred izdajo odločb o prenehanju pravic in obveznosti. Celotna izvedba projekta se je financirala iz sredstev, ki jih je družba RTH pridobila v postopkih dezinvestiranja, torej z odprodajo svojega premoženja. Že uvodno pa je bilo izpostavljeno, da likvidacijska masa družbe ne zadošča za financiranje vseh del.

Posledično so ostala nedokončana nekatera dela, ki so bila opredeljena in ovrednotena in jih je nujno potrebno izvesti za izvedbo sanacije pridobivalnega prostora in odpravo posledic izkoriščanja. Prav tako niso zaključeni upravni postopki, ki jih Zakon o rudarstvu predpisuje za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del in so pogoj za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice. Do zaključka zapiralnih del in upravnih postopkov ter odprodaje celotnega premoženja družbe so dodatni stroški tudi pregledovanje stanja nepremičnin, njihovo vzdrževanje, odprava škode na že saniranih površinah in objektih in preprečevanje nastajanja nove škode.

Za izvedbo vseh aktivnosti iz Programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik za obdobje 2021 – 2023 (PPZ RTH 21-23) se v letih 2022, 2023 in 2024 zagotavlja skupaj dodatnih 8,9 milijonov EUR proračunskih sredstev za financiranje vseh postopkov za zaprtje rudnika in izpolnitev pogojev za izdajo odločbe o opustitvi pravic in obveznosti.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika