Novica

Vlada določila besedilo novele Zakona o rudarstvu

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 319. dopisni seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije za sprejem po rednem postopku. Novela zakona prepoveduje obsežno hidravlično lomljenje, odpravlja nekatere sistemske pomanjkljivosti veljavnega zakona, poenostavlja in skrajšuje nekatere postopke za učinkovitejše upravljanje z mineralnimi surovinami ter bolje ureja postopke iz opravljanja reguliranih poklicev v rudarstvu in regulacijo inšpekcijskega nadzora.

S predlagano novelo zakona se odpravlja različne pomanjkljivosti, ki jih je vsebovala že prvotna različica zakona, nekatera področja pa se dodatno ali na novo urejajo. Z novelo se prenaša pristojnosti nosilca urejanja prostora za prostorsko načrtovanje na lokalnem nivoju iz ministrstva, pristojnega za rudarstvo, na Geološki zavod Slovenije.

Zaradi napredka na področju računalništva se na novo definirata pojem in vsebina rudarske knjige, dodaja se možnost vključitve različnih evidenc ter različnih aplikacij za pomoč pri vlaganju vlog, priglasitvi osnov za odmero rudarske koncesnine in sredstev za sanacijo, poročanju o zalogah in virih itd.

Dodatno se ureja tudi vprašanja, ki se nanašajo na upravljanje z mineralnimi surovinami, daje se podlage za podaljšanje obstoječih rudarskih pravic v posebnih primerih, kot so obsežni pridobivalni prostori, pri katerih izkoriščanje poteka postopoma po posameznih poljih, premogovniki in podzemni rudniki naravnega kamna brez vplivov na površino.

Na novo je reguliran tudi postopek opustitve izkoriščanja, dodana je možnost začasnega ali trajnega deponiranja viškov mineralne surovine pri izvajanju državnih projektov, dodatno je urejeno področje inšpekcijskega nadzora, uvedene so podlage za učinkovitejše ukrepanje v primerih nelegalnih kopov in drugo.

V predlogu zakona so predvidene naslednje poglavitne rešitve:

  • opredelitev nekaterih novih pojmov, ter jasna opredelitev takšnih, ki so se lahko različno interpretirali,
  • prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja,
  • opredelitev vloge Geološkega zavoda pri pripravi splošnih in konkretnih smernic v postopkih občinskega in državnega prostorskega načrtovanja,
  • določitev nadomestila za pridobljeno mineralno surovino za zavezanca sanacije nelegalnega kopa,
  • bolj jasna ureditve nekaterih vprašanj v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice,
  • bolj jasna ureditev pridobivanja mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del in opredelitev posebnosti pri izvedbi državnih projektov,
  • poenostavitev in do-regulacija popolne in trajne opustitev izvajanja rudarskih del,
  • ureditev podaljšanja obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje v nekaterih specifičnih primerih.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika