Novica

Vlada določila besedilo Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 71. redni seji določila besedilo predloga Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE). Zakon vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določa cilje na področju politike obnovljivih virov ter ukrepe za doseganje teh ciljev in načine njihovega financiranja (vključno z mednarodnim sodelovanjem in pravili o finančni podpori za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom), potrdila o izvoru, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.

Namen Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE) je uskladitev nacionalnega pravnega reda s pravom EU. Z zakonom se v slovenski pravni red prenašajo zakonodajni akti paketa "Čista energija za vse Evropejce", ki se nanašajo na spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije (Direktiva (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov) in potrdila o izvoru energije iz soproizvodnje z visokim izkoristkom ter o spodbujanju električne energije iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (del Direktive 2012/27/ES o energetski učinkovitosti).

V prvem poglavju je poleg definicij izrazov v zakonu določeno tudi, da se zavezujoči cilj glede deleža energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Republiki Sloveniji določi v Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN). Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Republiki Sloveniji ne sme biti manjši od izhodiščnega deleža 25 %. V tem poglavju je skladno z direktivo urejen način izračuna tega deleža.

Drugo poglavje je namenjeno identifikaciji energije iz obnovljivih virov. Enako kot sedaj, terja identifikacija dva akta – deklaracijo proizvodne naprave in potrdilo o izvoru. Deklaracija je odločba Agencije za energijo, s katero agencija potrdi, da naprava izpolnjuje predpisane pogoje za določeno vrsto naprave na obnovljive vire ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Agencija na zahtevo proizvajalca energije, ki je imetnik deklaracije, za posamezne proizvedene enote izdaja potrdilo o izvoru.

Tretje poglavje ureja podpore za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije oziroma v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Podpore se zagotavljajo kot zagotovljen odkup električne energije iz manjših proizvodnih enot, sicer pa v obliki finančne podpore. Obstoječe podpore za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov oziroma v soproizvodnji z visokim izkoristkom se razširaja za naprave, ki izkoriščajo obnovljive vire za proizvodnjo plinastih goriv (vključno z vodikom), toplote za učinkovito ogrevanje in hlajenje ter pogonskih tekočih in plinastih biogoriv.

Četrto poglavje ureja mehanizme mednarodnega sodelovanja za uspešnejše doseganje zahtevange deleža energije iz obnovljivih virov.

Peto poglavje zakona ureja samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, priključevanje manjših proizvodnih naprav na obnovljive vire in skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov.

Šesto poglavje ureja usposabljanje inštalaterjev naprav na obnovljive vire energije.

V sedmem poglavju je urejeno spodbujanje rabe obnovljivih virov v prostorskem načrtovanju in administrativne poenostavitve. Predlog zakona določa večje število obveznosti za pripravljavce prostorskih aktov v zvezi z vključevanjem proizvodnih naprav na obnovljive vire.

V osmem poglavju predlog zakona določa ukrepe za vključevanje energije iz obnovljivih virov v ogrevanje in hlajenje, v devetem pa nove zaveze za dobavitelje pogonskih goriv v prometu glede deleža goriv iz obnovljivih virov in znotraj tega še posebej za napredna pogonska goriva.

Deseto poglavje ureja odločanje Agencije za energijo v posamičnih zadevah, splošne akte in nadzor agencije.

V zaključnih poglavjih so določeni inšpekcijski nadzor, kazenske določbe ter prehodne in končne določbe.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika