Novica

Vlada določila delež cene za uporabo omrežij, namenjen za delovanje Agencije za energijo

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji določila delež cene za uporabo elektroenergetskih omrežij ter delež cene za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja za leto 2015. Oba dodatka k ceni električne energije in zemeljskega plina sta namenjena delovanju Agencije za energijo kot regulatornemu organu.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3 mio EUR.

Vlada RS je na današnji seji določila delež cene za uporabo elektroenergetskih omrežij, namenjen za delovanje Agencije za energijo za leto 2015, ki znaša 0,00017 EUR/kWh ter določila tudi delež cene za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja, namenjen za delovanje Agencije za energijo za leto 2015, ki znaša 0,00120 EUR/Sm3.

V skladu z določili Direktive 2009/72 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in Direktive 2009/73 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom morajo države članice zagotoviti, da je nacionalni regulator samostojen in neodvisen od vlade glede določanja števila potrebnih kadrov in pri zagotavljanju zadostnih finančnih sredstev za izvajanje svojih nalog. Zato po uveljavitvi novega regulativnega obdobja, ki nastopi s 1. 1. 2016, o financiranju Agencije ne bo več odločala vlada. Le tako se zagotovi regulatorjeva neodvisnost od politike.

EZ-1 je agencijo obremenil z dodatnimi novimi in ponekod bolj obsežnimi nalogami. Agencija za energijo z že obstoječimi kadri vsega tega ne zmore narediti, ker so bili do sedaj ves čas, tudi za izvajanje obstoječih nalogi pred sprejetjem EZ-1, omejeni glede zaposlovanja kadrov.

S sklepom Vlade se Agenciji za energijo zagotavlja dodatna sredstva v okvirni višini 160.000 EUR, na način, da se delež cene na uporabo električnega omrežja ne spreminja, enak je že od leta 2009, delež cene iz uporabe omrežja zemeljskega plina pa se poveča. Tako bo razmerje financiranja delovanja agencije s področij električne energije in zemeljskega plina uravnoteženo.  

Za gospodinjstva to pomeni povečanje stroškov dobave plina za 0,50 EUR na leto. Delež dodatka za delovanje agencije v skupnem strošku zemeljskega plina se bo industrijskim odjemalcem povečal iz 0,15 % na 0,23 % s čemer se bo končna cena povečala za manj kot 0,08 %.

Ker se v industriji porabi cca 75 % plina, pretežno v energetsko intenzivnih panogah, kjer bodo zaradi olajšave pri prispevku OVE in SPTE na elektriko podjetja bistveno razbremenjena, ocenjujemo, da zanje podražitev plina za 0,08 % ne bo predstavljalo problema.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika