Novica

Vlada določila predlog poroštvenega zakona za obveznosti družb GEN energija, HSE in Geoplin

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 13. redni seji določila besedilo predloga Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družb GEN energija d. o. o., HSE d. o. o. ter Geoplin d. o. o. iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje dodatnih likvidnosti in nakup dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije.

Namen predlaganega zakona je zagotoviti zanesljiv dostop upravičenim energetskim podjetjem do kratkoročnih likvidnostnih obratnih sredstev, ki jih potrebujejo za pokrivanje kratkoročnih ekstremnih likvidnostnih obremenitev. Te so povezane z zagotavljanjem denarnih kritij, ki so jih energetska podjetja zavezana zagotavljati klirinškim bankam v zvezi z borznimi finančnimi posli za ščitenje cene njihovih portfeljev energentov, in posledično zagotavljanje stabilnosti in zanesljivosti oskrbe končnih odjemalcev energentov v Republiki Sloveniji.

Republika Slovenija, z namenom zagotavljanja nemotene oskrbe odjemalcev zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, daje v tem zakonu navedenemu upravičencu, ki kupuje zemeljski plin na trgih izven EU, pri čemer ne gre za plin iz Ruske federacije, poroštvo za 80 odstotkov obveznosti upravičenca iz naslova najetih kreditov in iz jamstev za obveznosti iz naslova danih garancij in drugih instrumentov za zavarovanje obveznosti, ki jih ta potrebuje za zagotavljanje likvidnosti za nakup zemeljskega plina na trgih izven EU, s čimer se bo zagotovilo nemoteno oskrbo odjemalcev zemeljskega plina v Republiki Sloveniji.

Podjetja bodo upravičena do poroštva države, in sicer HSE do skupne vrednosti 800 milijonov evrov glavnic, Gen energija in Gen-I do skupne vrednosti 400 milijonov evrov ter Geoplin do skupne vrednosti 400 milijonov evrov.

Podjetja v času od sklenitve poroštvene pogodbe do prenehanja pravice upnika do unovčitve poroštva oziroma v primeru unovčitve poroštva do poplačila regresnega zahtevka ne bodo smela izplačati dobička, kupovati lastnih delnic oz. deležev ter izplačati nagrad poslovodstvu.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika