Novica

Vlada določila višino virov financiranja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila višino virov financiranja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo, in sicer:

a) dodatek k omrežnini v višini 0,13 EUR/MWh, b) plačila članov bilančne sheme za evidentiranje zaprtih pogodb za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti v višini 0,13 EUR/MWh, c) del prispevkov, ki se porabi za delovanje Centra za podpore, v višini 591.000 EUR/leto.

 

Januarja 2009 je bila sprejeta nova Uredba o načinu izvajanja gospodarske službe organiziranja trga z električno energijo (Uredba OT), ki ureja organizacijo in način izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo. V skladu z 48. členom Uredbe OT mora Vlada Republike Slovenije na novo določiti višino virov financiranja te gospodarske javne službe.

 

Ministrstvo za gospodarstvo je predlagalo, da dodatek k omrežnini in provizija za evidentiranje zaprtih pogodb z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti ostaneta nespremenjena in se določita v višini 0,13 EUR/MWh. Nadalje je predlagalo, da tudi prispevek za delovanje Centra za podpore ostane nespremenjen in se določi v višini 591.000 EUR/leto. Glede na predlagano višino virov financiranja bodo ocenjeni prihodki za leto 2010 iz naslova dodatka k omrežnini znašali 1.471.600 EUR, prihodki od evidentiranja pogodb z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti  585.000 EUR ter prihodki od prispevka za delovanje Centra za podpore 591.000 EUR. V spodnji tabeli so prikazani prihodki, ki jih je Borzen ustvaril iz teh virov v letih 2004 – 2009 in ocena za leta 2010-2012.

 

V nadaljevanju je podana Ocena predračunskega izkaza poslovnega izida za leto 2010 za izvajalca gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo, podjetja Borzen, d. o. o, z dodatnimi pojasnili, v kateri je tudi tabela izkaza poslovnega izida za obdobje od 2005 do 2010 in tabela gibanja števila zaposlenih v obdobju od 2005 do 2009. Obrazložene so tudi spremembe v dejavnostih, ki jih je zakon v tem obdobju naložil Borzenu kot izvajalcu gospodarske javne službe Organiziranje trga z električno energijo in izvajalcu gospodarske javne službe Centra za podpore. Iz prikazanih podatkov je razvidno, da je po začetnem obdobju zagona Borzen dobil dodatno nalogo izvajanja bilančnega obračuna, v letu 2008 je prenehal izvajati naloge borze in začel izvajati naloge Centra za podpore. Ocenjuje se, da se je s spremembami v letu 2008 obseg dela nekoliko povečal, z dodatnim virom pa se je nekoliko povečal tudi obseg financiranja. Podobno sliko kaže tudi gibanje števila zaposlenih. Zaradi tega je smiselno ohraniti višino dodatka k omrežnini, ceno storitve evidentiranja čezmejnih pogodb ter  prispevka za delovanje Centra za podpore v enaki višini kot doslej.

 

 

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika