Novica

Vlada imenovala v.d. direktorja družbe SODO d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS na včerajšnji 5. redni seji ni dala soglasja k imenovanju Nina Maletića za direktorja družbe SODO d.o.o. in soglašala z imenovanjem Stanislava Vojska za vršilca dolžnosti direktorja družbe.

Skladno s prvim odstavkom 485.a člena Energetskega zakona Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, izvršuje pravice Republike Slovenije kot delničarke oziroma družbenice v gospodarskih družbah v večinski ali 100-odstotni lasti Republike Slovenije, ki opravljajo določene gospodarske javne službe, med ostalim tudi gospodarsko javno službo dejavnost distribucijskega operaterja. To dejavnost opravlja družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, d.o.o.

Vlada je kot ustanoviteljica in edina družbenica (tj. 100-odstotna lastnica) družbe SODO sprejela Akt o ustanovitvi družbe SODO d.o.o. (v nadaljevanju: Akt), ki v skladu s peto alinejo 10. člena Akta določa, da skupščina (Vlada RS) odloča o soglasju k imenovanju in odpoklicu direktorja. Direktorja družbe SODO imenuje in odpokliče nadzorni svet, oboje s soglasjem Vlade RS, nadzorni svet pa pošlje sklep o imenovanju oziroma odpoklicu ministrstvu, pristojnemu za energijo, ki pripravi gradivo za odločanje na skupščini, v skladu s 17. členom Akta. Po prejemu navedenega sklepa je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo predlog, da Vlada RS ne poda soglasja k imenovanju direktorja družbe SODO d.o.o. in da poda soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja te družbe.

Dne 23. 3. 2020 bo potekel mandat sedanjemu direktorju. Da se zagotovi nemoteno poslovanje družbe, je nadzorni svet imenoval vršilca dolžnosti direktorja, ki opravlja funkcijo določen čas, skladno z 20. členom Akta (le-ta določa, da v primeru, da direktor iz kakršnegakoli razloga ni imenovan, lahko nadzorni svet določi vršilca dolžnosti direktorja, ki opravlja funkcijo določen čas).

Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti je bil posredovan Ministrstvu za infrastrukturo. Po prejemu obeh sklepov (tj. sklepa o imenovanju direktorja z dne 4. 2. 2020 in sklepa o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja z dne 23. 3. 2020) je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo predlog, da Vlada RS ne poda soglasja k imenovanju direktorja družbe SODO d.o.o. in da poda soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja te družbe.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo


© 2012 - 2023 Portal Energetika