Novica

Vlada izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju DPN za HE Brežice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je Občini Brežice izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Brežice na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami v k. o. Trnje (1298): 210/15, 210/16, 36/6, 36/79, 36/80, 38/1, 38/4, 48/17, 48/29, 48/30 in 36/81.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 21. novembra 2014.

Vlada je tudi določila predhodna pogoja za načrtovanje, ki jih mora Občina Brežice upoštevati: občina mora pridobiti soglasje k projektnim rešitvam ter občina takoj po sprejemu odloka o občinskem prostorskem aktu, s katerim bo načrtovala prostorske ureditve lokalnega pomena iz prejšnje točke, posreduje izvod tega prostorskega akta vladi.

Vlada je 29. 07. 2014 prejela pobudo Občine Brežice za izdajo soglasja po Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP). V skladu z ZUPUDPP je bilo pobudi priloženo pozitivno mnenje bodočega upravljavca. Pobuda Občine Brežice se nanaša na načrtovanje prostorskih ureditev iz pristojnosti občine v območju veljavne Uredbe o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice (DPN za HE Brežice). Občina Brežice je v pobudi vladi predlagala, da občini izda soglasje za načrtovanje posegov v območju DPN za HE Brežice na določenih zemljiščih oziroma delih zemljišč v katastrski občini Trnje.

Ministrstvo za okolje in prostor je preverilo možnost izvedbe in uporabe z DPN za HE Brežice določenih prostorskih ureditev z vidika nameravane prostorske ureditve Občine Brežice. Preverilo je zemljišča, ki jih je občina navedla v pobudi, z vidika potreb po poseganju nanje. Vlada v skladu z ZUPUDPP ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za podajo soglasja k pobudi Občine Brežice za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena na območju Uredbe o DPN za HE Brežice.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika