Novica

Vlada izdala Uredbo o dopolnitvah uredbe o energetski infrastrukturi

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je danes na redni seji izdala Uredbo o dopolnitvah uredbe o energetski infrastrukturi, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je tudi določila prečiščeno besedilo Uredbe o energetski infrastrukturi in ga bo objavi na vladnih spletnih straneh.

Z dopolnitvami Uredbe o energetski infrastrukturi se odpravijo zapleti, ki so se pojavili v zadnjem času zaradi nejasnosti, ali se lahko naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije in iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom in so v skladu s predpisi, ki urejajo podpore električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom, uvrščene med mikro in male naprave, montirajo brez poprej pridobljenega gradbenega dovoljenja.

S sprejetimi dopolnitvami se zato določajo pogoji za montažo takšnih naprav in njihovo priključevanje na elektroenergetsko omrežje. Takšne naprave opredeljujejo sprejete dopolnitve uredbe kot enostavne naprave za proizvodnjo električne energije, kot pogoj, da se jih lahko zgradi oziroma montira brez gradbenega dovoljenja, pa določajo še posebne zahteve, za katerih upoštevanje mora poskrbeti investitor takšnih naprav.

Po sprejetih dopolnitvah se za takšne enostavne naprave za proizvodnjo električne energije štejejo poleg naprav, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije z nazivno električno močjo do vključno 1 MW, torej sončnih celic, tudi naprave, ki proizvajajo električno energijo s soproizvodnjo toplote in električne energije, naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo gorivnih celic in naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo vetrne energije, vendar samo, če njihova nazivna moč ne presega 50 kW.

S prehodnimi in končnimi določbami v dopolnitvah Uredbe se tudi uredi, da takšnih naprav, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo dopolnjene uredbe brez gradbenega dovoljenja in izpolnjujejo predpisane zahteve, torej da so tudi uvrščene med enostavne naprave za proizvodnjo električne energije, ne bo potrebno odstranjevati.


© 2012 - 2024 Portal Energetika