Novica

Vlada izdala Uredbo o DPN za prenosni plinovod R51A Jarše–Sneberje

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51A Jarše–Sneberje.

Za zagotavljanje ustreznih količin zemeljskega plina za oskrbo Mestne občine Ljubljana, to je za dolgoročno zanesljivo napajanje distribucijskega omrežja, je treba dograditi prenosno plinovodno omrežje in sicer s plinovodom Vodice-TE-TOL (že sprejet DPN), plinovodom R51B TE-TOL-Vevče ter plinovodom R51C Kozarje-Vevče (za njiju je DPN v pripravi) in plinovodom R51A Jarše-Sneberje, ki je predmet tega DPN. Z rekonstrukcijo obstoječega prenosnega plinovoda L10000 bo zagotovljeno napajanje Ljubljane preko plinovodnega obroča.

MOL je posodobitev in dograditev prenosnega plinovodnega omrežja že opredelila z Odlokom o
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del.

S tem DPN se načrtujejo prostorske ureditve za gradnjo prenosnega plinovoda R51A od razdelilne merilno-regulacijske postaje Jarše (v nadaljnjem besedilu RMRP Jarše) do razdelilne postaje Sneberje (v nadaljnjem besedilu RP Sneberje):

  • prenosni plinovod z oznako R51A Jarše–Sneberje v dolžini 2,5 km,
  • RMRP Jarše v začetni stacionaži plinovoda,
  • RP Sneberje v končni stacionaži plinovoda na območju priključitve na obstoječi prenosni plinovod L10000,
  • priključni odsek prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice–Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
  • ureditev pripadajoče prometne in energetske infrastrukture in omrežja elektronskih komunikacij,
  • odstranitev rastja in ureditev površin po zgraditvi plinovoda,
  • krajinska ureditev na območjih prečkanj gozdnih površin in območjih sanacije zemljišč po gradnji,
  • vse druge ureditve, ki so nujno potrebne za nemoteno delovanje načrtovanih ureditev.

Vir: MZI, MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika