Novica

Vlada izdala Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uredba OVE) in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Center za podpore pri Borzen-u na podlagi Energetskega zakona izvaja podporno shemo za električno energijo iz obnovljivih virov in soproizvodnje. Zaradi prenizkih prilivov na podlagi prispevka OVE in SPTE se srečuje z likvidnostnimi težavami, zato je treba zagotoviti potrebna sredstva. Z uredbo se zagotavlja 20 mio na letni ravni, vendar bo letos prilivov zaradi dolgega usklajevanja uredbe vsaj pol manj.

Nova Uredba OVE je podlaga za uvedbo nove podporne sheme za znižanje prispevka OVE in SPTE, ki ga plačujejo za porabo električne energije energetsko intenzivna podjetja, kar je skladno z novimi Smernicami o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014-2020. Smernice so zavezujoč dokument, ki ga pripravi Evropska komisija in določajo pogoje za dodelitev dovoljenih državnih pomoči.

Smernice za državne pomoči za varstvo okolja in energijo dopuščajo, da se energetsko intenzivna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje iz Smernic in so izpostavljene mednarodni trgovini, oprosti do 85% prispevka za spodbujanje obnovljive vire, ki se plačuje na porabo električne energije. Predlog uredbe, ki je bil pripravljen za obravnavo, omejuje oprostitev na 70%. S tem ukrepom se rešuje konkurenčni položaj slovenskih podjetij (in tudi delovna mesta v njih), saj bodo tako izenačene v mednarodni trgovini. Takšne oprostitve so že pred uveljavitvijo Smernic uvedle druge države članice EU (največje v Nemčiji), zaradi česar njihova podjetja že dalj časa plačujejo manj prispevkov kot slovenska.

Razbremenitev dela gospodarstva se prenese na ostale porabnike elektrike. Gospodinjstva (z obračunsko močjo 7 kW) bodo plačala mesečno za 1,35 EUR višji prispevek OVE in SPTE.

Ostali prispevki OVE in SPTE, ki se plačujejo na fosilne energente in daljinsko toploto, ostanejo nespremenjeni.

Gradivo je bilo predstavljeno na ESS 12. 6. 2015 in na Komisiji, pristojni za gospodarstvo v Državnem Svetu 17. 6. 2015. 

 

Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 46/2015.


Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika