Novica

Vlada izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Novo uredbo, ki začne veljati 9. oktobra 2010, je bilo treba sprejeti, ker se sedanji 8. oktobra izteče veljavnost.

Veljavnost Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov se izteče 8. oktobra 2010. V tej uredbi je predpisana metodologija oblikovanja cen naftnih derivatov, ki bazira na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (Vir: PLATT'S European Marketscan) ter na gibanju tečaja USD/€. Modelske cene se izračunavajo na osnovi 14-dnevnih povprečij, kar je po rezultatih opravljenih študij najoptimalnejši časovni okvir za oblikovanje cen naftnih derivatov v Sloveniji.


Glede na dosedanje ustrezno prilagajale gibanja cen naftnih derivatov v Sloveniji gibanju cen na svetovnem trgu in glede na opravljena predhodna usklajevanja z distributerji naftnih derivatov in s pristojnimi državnimi organi, se v novi uredbi ohranja sedanja metodologija oblikovanja cen. Tak predlog je tudi v skladu z določili »Načrta uravnavanja reguliranih cen za leti 2010 in 2011«, ki ga je Vlada RS sprejela na 60. redni seji 24. decembra 2009. 


Glede višine marže je v »Načrtu uravnavanja reguliranih cen za leti 2010 in 2011« predvideno usklajevanje marže največ za višino rasti reguliranih cen (brez cen naftnih derivatov) oz. glede na izsledke študije. Na osnovi navedenega določila v »Načrtu uravnavanja reguliranih cen za leti 2010 in 2011«, opravljenih analiz, posredovanega mnenja UMAR o možnem zvišanju marže, proučitve prispelih obrazložitev posameznih distributerjev o problematiki poslovanja dejavnosti oskrbe s tekočimi gorivi in opravljenih predhodnih usklajevanjih je Ministrstvo za gospodarstvo predlagalo, da se v novi uredbi marže zvišajo za 2 %.


Predlagano zvišanje marže za 2 % bi po trenutnih pogojih povzročilo dvig maloprodajnih cen naftnih derivatov z dajatvami za 0,2 % ter bi vplivalo na dvig inflacije za 0,005%.


© 2012 - 2022 Portal Energetika