Novica

Vlada soglaša s sprožitvijo sodnega postopka za izterjavo vloženih sredstev v RTE Ugljevik

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlade Republike Slovenije soglaša s predlogom Holdinga Slovenske elektrarne, d. o. o., da za izterjavo vloženih sredstev v RTE Ugljevik med leti 1981 do 1991, sproži sodni postopek.

Republika Slovenija kot ustanovitelj in edini delničar javnega podjetja Elektrogospodarstvo Slovenije, razvoj in inženiring, d. d., je na deveti redni skupščini februarja 2006 sprejela sklep, s katerim je naložila EGS-RI, d. d., da HSE, d. o. o., trajno odda v upravljanje in izterjavo terjatve do javnega odvisnega podjetja RTE Ugljevik. Način delovanja HSE pri izterjavi evidentiranih terjatev do RTE Ugljevik je določen v pogodbi, ki so jo skupaj podpisali minister za gospodarstvo, po pooblastilu Vlade Republike Slovenije, EGS RI in HSE.

Sprejet sklep Vlade RS in podpisana tripartitna pogodba med EGS-RI, HSE in MG je namenjena izterjavi v letih od 1981 do 1991 vloženih sredstev tedanjega ISEP-a v skupno izgradnjo RTE Ugljevik blok I ter v skupno izgradnjo RTE Ugljevik blok II, izterjavi sredstev TE Šoštanj in izterjavi sredstev amortizacije tedanjega elektrogospodarstva Slovenije v skupni višini 784.607,00 EUR. Terjatve niso bile evidentirane kot predmet sukcesijskih pogajanj, saj so bila sredstva vložena na podlagi dveh samoupravnih sporazumov, ki sta bila sklenjena med takratnimi gospodarskimi subjekti iz dveh republik znotraj nekdanje Jugoslavije. V EGS-RI so vložena sredstva evidentirana kot obveznost do Republike Slovenije in TE Šoštanj, na drugi strani pa kot terjatev do dolžnikov iz Bosne in Hercegovine.

Sprejeti sklep Vlade RS in podpisana pogodba dajeta HSE, d. o. o., pooblastila, da v imenu RS in EGS RI stori vse potrebno za poplačilo in izterjavo terjatev, ki so nastale na osnovi vlaganj v RTE Ugljevik, ki so izhajala iz obeh podpisanih sporazumov. 

Določila v pogodbi obvezujejo HSE, da za kakršenkoli dogovor o poravnavi, poplačilu ali kakšnem drugem pravnem poslu pred vložitvijo uradnega poziva, predloga za začetek arbitražnega postopka ali drugega postopka izterjave terjatev pridobi mnenje in soglasje Vlade Republike Slovenije. HSE po dosedanjih neuspešnih poskusih sporazumne rešitve predlaga pot izterjave po sodni poti, za kar rabi soglasje Vlade Republike Slovenije. 

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika