Novica

Vlada izdala Uredbo o podelitvi koncesije in načinu izvajanja GJS dejavnost sistemskega operaterja električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja električne energije in jo posredovala za objavo v Uradnem listu RS.

Uredba določa pogoje za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe operater sistema električne energije. Družba ELES, d.o.o. gospodarsko javno službo izvaja že od leta 2000, zato je določeno, da bo tudi koncesijo izvajala družba tudi v prihodnje. Tako je glede na navedeno predvidena neposredna podelitev koncesije. Uredba vsebuje obvezno vsebino, ki je določena v Zakonu o gospodarskih javnih službah.

Vsebinski del Uredbe je namenjen določitvi o načinu izvajanja gospodarske javne službe. Prejšnja uredba se preneha uporabljati, saj je vsebina določena v Energetskem zakonu (Uradni list RS št. 17/14 v nadaljnjem besedilu: EZ-1) oziroma Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosno omrežje.

Glede na sedanje stanje v Uredbi niso predvidene bistvene spremembe, kar pomeni, da je ureditev področja takšna kot do sedaj, s to razliko, da so določbe o izvajanju gospodarske javne službe vsebovane v zakonu, oziroma delegirane v sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje (SONPO), prej pa so bile urejene v uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne služne sistemskega operaterja.

EZ-1 je razveljavil vse podzakonske predpise, ki so bili sprejeti na podlagi Energetskega zakona, vendar se jih uporablja do izdaje novih podzakonskih aktov.


Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 46/2015.

 

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika