Novica

Sprejeta Uredbo o DPN za prenosni plinovod R52 Kleče - Toplarna Šiška

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R52 Kleče - Toplarna Šiška (TOŠ).

Prenosni plinovod R52 Kleče – Toplarna Šiška bo omogočil delovanje novega kogeneracijskega vira ter dolgoročno, varno in zanesljivo napajanje distribucijskega plinovodnega omrežja mesta Ljubljane.

Načrtovani prenosni plinovod R52 Kleče - Toplarna Šiška (TOŠ) poteka od obstoječe regulacijske postaje Kleče preko obstoječe merilno regulacijske postaje Ljubljana do predvidene merilno regulacijske postaje Toplarne Šiška. Načrtovana ureditev v celoti poteka po območju Mestne občine Ljubljana.

S tem državnim prostorskim načrtom (DPN) se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:

  • gradnja prenosnega plinovoda R52 (v nadaljnjem besedilu: plinovod R52) od regulacijske postaje Kleče (v nadaljnjem besedilu: RP Kleče) do merilno regulacijske postaje Toplarna Šiška (v nadaljnjem besedilu: MRP TOŠ),
  • preureditev in razširitev obstoječega platoja BS7- M3A v RP Kleče,
  • preureditev in razširitev merilno regulacijske postaje Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MRP Ljubljana),
  • gradnja MRP TOŠ,
  • gradnja sistema katodne zaščite,
  • gradnja kabelske kanalizacije za vgradnjo optičnega kabla,
  • ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne, energetske, komunalne ter telekomunikacijske infrastrukture in vseh drugih ureditev, ki so nujno potrebne za gradnjo in nemoteno delovanje načrtovanih ureditev, ter
  • odstranitev in prestavitev objektov, odstranitev rastja in izvedba krajinske ureditve.

Uredba daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov na podlagi katerih se izda gradbeno dovoljenje.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika