Novica

Vlada je dala soglasje k aneksom k pogodbam o najemu elektrodistribucijske infrastrukture

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji dala soglasje k Aneksom št. 3 k Pogodbam o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, ki jih sklenejo SODO, d. o. o., in elektrodistribucijska podjetja Elektro Celje, d. d., Elektro Gorenjska, d. d., Elektro Maribor, d. d., Elektro Ljubljana , d. d., in Elektro Primorska, d. d.

 

V skladu s četrtim odstavkom 23.b člena Energetskega zakona in 17. členom Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem mora imeti, če sistemski operater ni lastnik omrežja ali njegovega dela, sklenjeno pogodbo z lastnikom. S pogodbo uredi vsa vprašanja uporabe tega omrežja za opravljanje nalog sistemskega operaterja po tem zakonu. V tej pogodbi se uredi obseg in namen uporabe omrežja, višino najemnine oziroma drugega plačila sistemskega operaterja, pogoje in način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki sistemskemu operaterju omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge po tem zakonu.

 

Osma alineja 19. člena Akta določa, da direktor SODO odloča o vseh vprašanjih organizacije in vodenja družbe, zlasti pa samostojno sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil in podpisuje poslovne listine, pogodbe in druge dokumente v vrednosti do štiri milijone evrov (brez DDV), razen pogodb o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanje storitev za sistemskega operaterja, za katere potrebuje soglasje Vlade Republike Slovenije, saj SODO nima nadzornega sveta.

Z isto pogodbo SODO pri lastnikih elektrodistribucijske infrastrukture najema tudi storitve, ki jih potrebuje za izpolnjevanje svojih nalog.

 

SODO je z lastniki omrežja navedeno pogodbo sklenil 21. 6. 2007, in sicer za čas trajanja koncesijske pogodbe. V četrtem odstavku 5. člena pogodbe je določeno, da za najeto elektroenergetsko infrastrukturo SODO plačuje lastniku infrastrukture najemnino, ki se določi letno z aneksom k tej pogodbi. Tretji odstavek 74. člena pogodbe pa določa, da stranki vsako leto skleneta letno pogodbo, s katero določita višino najemnine in cenik za plačilo za opravljene storitve. Stranki se lahko dogovorita, da z letno pogodbo omejita ali spremenita izvajanje posameznih storitev.

 

S temi aneksi se obračunsko določa višina sredstev za leto 2010: 

  • za najemnino za najeto infrastrukturo, 
  • za opravljanje storitev na elektroenergetski infrastrukturi in 
  • za nakup električne energije za pokrivanje izgub v distribucijskem omrežju. 

Z aneksom je še podrobneje opredeljen način izvajanja storitev lastnikov infrastrukture, posredovanja podatkov SODO in drugim akterjem ter obveščanja SODO o opravljenih storitvah, saj se je v obdobju od sklenitve pogodbe in aneksa št. 2 spremenil tako Energetski zakon, kot nekateri iz njega izhajajoči predpisi, s tem pa tudi obveznosti SODO kot izvajalca gospodarske javne službe sistemski operater distribucijskega omrežja električne energije.

 

Zapleten položaj v zvezi s pogodbo med SODO in distribucijskimi podjetji je le še en pokazatelj neustreznosti sedanje ureditve, ki jo že urejamo, skladno z odzivnim poročilom, ki ga je sprejela vlada. Skladno z odzivnim poročilom bodo pogodbe o najemu in storitvah popolnoma odpravljene, ko se bodo SODO in omrežni deli distribucijskih podjetij združili. Veliko lažje pa bo sklepanje teh pogodb že po drugem načrtovanem koraku, ko bo SODO postal večinski lastnik omrežnih delov distribucijskih podjetij. 


© 2012 - 2024 Portal Energetika