Novica

Vlada je dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2015

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za leto 2015, ki jo je sprejel Upravni odbor na svoji 58. korespondenčni seji, dne 6. 2. 2015.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 4. decembra 2015.

Sklad je pri pripravi naložbene politike za leto 2015 izhajal iz veljavne statusne organiziranosti sklada kot samostojne pravne osebe, ustanovljene po posebnem Zakonu o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR) . V 10. členu ZSFR je določeno, da se smejo sredstva sklada vlagati v vrednostne papirje, depozite in druge varne naložbe ob upoštevanju načel: varnost naložbe, razpršenost naložb ter vzdrževanje donosnosti, kakor jo zahteva zadnja revizija Programa razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva.

Naložbena politika sklada v letu 2015 sledi smernicam iz ZSFR, Statuta sklada in ukrepom za zagotovitev ustrezne strukture naložb, ki jih je zahtevalo Računsko sodišče Republike Slovenije. Pri določitvi naložbene politike je sklad določil njene parametre in vzpostavil podlago za varno upravljanje s premoženjem sklada, doseganje primerne donosnosti in ohranjanje vrednosti tega premoženja. Sklad si je glede donosnosti zadal cilj, da naložbeno politiko določa v povezavi s pričakovano donosnostjo primerjalnega indeksa – benchmark.

Sklad v naložbeni politiki ne podaja informacij o načrtovanih prilivih in odlivih v letu 2015 ter informacij o presežkih denarnih sredstev. Navedeno sklad obravnava v Finančnem načrtu sklada za leti 2015 in 2016, ki mu na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015 da soglasje minister, pristojen za energijo.

Vir: MzI


© 2012 - 2023 Portal Energetika