Novica

Vlada je izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod Kalce - Ajdovščina

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Uredba, v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena, daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V državnem prostorskem načrtu (DPN), kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko ureditev, so določene rešitve glede tehničnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora in krajinskega oblikovanja posega v prostor.


Uredba določa:

  • načrtovane prostorske ureditve;
  • območje državnega prostorskega načrta;
  • pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja;
  • pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje;
  • merila in pogoje za parcelacijo;
  • pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
  • etapnost izvedbe prostorske ureditve;
  • druge pogoje in zahteve za izvajanje DPN;
  • dopustna odstopanja in nadzor.

DPN ima tudi obvezne priloge, med katerimi so tudi stališča do pripomb in predlogov javnosti in občin, danih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka DPN.

Za DPN sta bila izvedena postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika