Novica

Vlada je podelila koncesijo za izkoriščanje mineralne surovine podjetju CGP, Novo mesto

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije bo sklenila koncesijsko pogodbo za izkoriščanje mineralne surovine z gospodarsko družbo CGP, d. d., Novo mesto.

Za podpis koncesijske pogodbe vlada pooblašča ministrico za gospodarstvo mag. Darjo Radić.

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o rudarski pravici za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru Gabrovica v Občini Komen ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Konjišče 7 a v Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini Apače, Konjišče 7 c v Občini Apače, Tržišče – širitev v Občini Sevnica, Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper, Dolenje Laknice – širitev v Občini Mokronog - Trebelno in Zelence v Občini Šentjur pri Celju.

 

V skladu s 16. členom Zakona o rudarstvu – ZRud in Uredbe je ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izvedlo javni razpis za podelitev rudarske pravice. Na pridobivalnem prostoru Dolenje Laknice-širitev, v Občini Mokronog-Trebelno je bila za izkoriščanje tehničnega kamna-dolomit, v količini do 45.000 m3 v raščenem stanju letno, s pravnomočno odločbo o izbiri koncesionarja izbrana gospodarska družba CGP, d. d., Novo mesto. Z navedeno odločbo je določen pridobivalni prostor, ki ga sestavlja: v celoti zemljišče s parcelno številko 2137, k. o. Laknice, jugovzhodni del zemljišča s parcelno številko 2179, k. o. Laknice, in sicer na območju, ki je omejeno s točkami P13C–P14–P15–P16–P17–P1, in nato po meji te parcele s parcelama številka 2138/2 in 2138/8, obe k. o. Laknice, nazaj do točke P13C. 

 


Koncesija za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit se podeli za 10 let. 


© 2012 - 2024 Portal Energetika