Novica

Vlada je sprejela mnenje o zahtevi Računskega sodišča za oceno ustavnosti nekaterih določb Energetskega zakona in nekaterih uredb

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o zahtevi Računskega sodišča RS za oceno ustavnosti nekaterih določb Energetskega zakona ter ustavnosti in zakonitosti nekaterih določb Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije, Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije, Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije, in drugih predpisov.

Računsko sodišče RS je na Ustavno sodišče RS vložilo zahtevo za oceno ustavnosti nekaterih določb Energetskega zakona ter ustavnosti in zakonitosti nekaterih določb zgoraj naštetih uredb. Ministrstvo za gospodarstvo je zahtevo proučilo in pripravilo mnenje, v katerem zavrača vse očitane neskladnosti.


© 2012 - 2024 Portal Energetika