Novica

Vlada je sprejela Program prodaje kapitalske naložbe družbe RTH

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je sprejela Program prodaje kapitalske naložbe družbe RTH, d. o. o., Trbovlje, ki jo predstavlja 99,66 % poslovni delež v družbi RUDAR SENOVO poslovanje z nepremičninami, gradnje, storitve in trgovina Senovo, d. o. o.

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 97/09) ponovno opredelila tudi predlog programa prodaje kapitalske naložbe, ki jo ima v družbi Rudar Senovo, d. o. o., družba RTH, d. o. o., Trbovlje (RTH). RTH je v 100% lasti Republike Slovenije. 

Navedena hčerinska družba družbe RTH se prodaja zaradi zapiranja rudnika. Prejeto kupnino bo namreč RTH porabil za zapiralna dela v skladu z Zakonom o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 61/2000, 42/2003, 55/2003, 71/2004 - v nadaljevanju: ZPZRTH). Na njegovi podlagi se je pridobivanje energetskega premoga podaljšalo za dve leti., t.j. do leta 2009, postopno zapiranje pa za tri leta, tj. do leta 2015.

 

Direktor družbe RTH je imenoval Komisijo za vodenje postopka prodaje hčerinske družbe Rudar Senovo, d. o. o. Komisija je v okviru dosedanjega dela, poleg pravno-formalnih postopkov opravila tudi vsebinsko razpravo s potencialnimi ponudniki, ki so izrazili zanimanje za nakup kapitalske naložbe.

Na temelju izkazanega interesa za sodelovanje pri nakupu, je Komisija pridobila ustrezna gradiva in opravila razgovore s tremi potencialnimi kupci, ki so jih zastopali:

- direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,

- župan Občine Krško s sodelavci in

- direktor Komunalno-stanovanjskega podjetja Brežice s sodelavcem.

 

Komisija je na podlagi izraženih interesov potencialnih investitorjev in na temelju ocene, da bo prodaja zanimiva tudi za druge ustrezne kupce sklenila, da za prodajo kapitalske naložbe družbe RTH, d. o. o., v hčerinsko družbo Rudar Senovo, d. o. o., predlaga metodo javnega zbiranja ponudb po enofaznem postopku z zavezujočimi ponudbami.

 

Osnovni namen prodaje družbe je predvsem v tem, da ob prodaji vstopi v družbo kupec, ki bo zagotovil:

- vlaganja v opremo in razvoj,

- pridobitev novih programov in novih trgov,

- ohranitev oz. povečanje obstoječih delovnih mest,

- ohranitev neprofitnih najemnin.

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika