Novica

Vlada ni dala soglasja k programu dela in finančnemu načrtu COVEVO

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo ni dala soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka za leto 2010.

Republike Slovenija kot ustanovitelj in Občina Pivka kot soustanovitelj sta ustanovili Javni zavod Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka (COVEVO). 

Javni zavod COVEVO zaradi različnih težav ni pričel polno delovati. Program dela za leti 2008 in 2009 ni bil v celoti realiziran; do bistvenih razlik je prišlo predvsem pri prenovi prostorov in pri zaposlenih. Prenova prostorov ni končana, tako da prostori, ki so v lasti javnega zavoda, niso primerni za uporabo. Javni zavod ni nikogar zaposlil.

Zaradi racionalizacije poslovanja in zaradi krčenja proračunskih sredstev, namenjenih javnemu zavodu COVEVO, bo le-ta prenehal, naloge pa bodo delno prenesene na Eko sklad, delno pa na resorno ministrstvo. 

V proračunu RS za leto 2010 je na proračunski postavki 9618 COVEVO samo 50.000,00 €. To so sredstva, ki omogočajo poravnavo zapadlih finančnih obveznosti in tekoče obratovanje javnega zavoda med postopkom prenehanja delovanja in likvidacije.
 

Javni zavod COVEVO je Vladi RS posredoval Program dela in finančni načrt za leto 2010 v soglasje. Zaradi navedenih dejstev predlaganega Programa dela in finančnega načrta javnega zavoda COVEVO za leto 2010 Ministrstvo za gospodarstvo programa dela in finančnega načrta ni moglo podpreti in je vladi predlagalo, da k njima ne da soglasja. 

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika