Novica

Vlada o poteku investicije v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo seznanila z Vmesnim poročilom o pogajanjih z dobaviteljem investicijske opreme o naknadnem znižanju cen ter s Poročilom o izvajanju investicije v blok 6 TEŠ in Gantogramom aktivnosti.

Vlada se je seznanila tudi z gradivom o večji učinkovitosti upravljanja skupine HSE, d. o. o., s predlogom ukrepov za zagotovitev večje učinkovitosti in doseganja  zastavljenih ciljev. 


Zgoraj navedena gradiva je HSE predložil na podlagi vladnih sklepov.


Kot skupščina HSE se je vlada seznanila s Poročilom o vodenju izgradnje nadomestnega Bloka 6 TEŠ. Ocenjuje, da so že sprejeti ukrepi poslovodstva HSE primerni. Ocenjuje pa tudi, da  Poročilo, navkljub jasnim utemeljitvam, ne vsebuje nedvoumnega stališča poslovodstva HSE o vodenju projekta z vidika skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika, o morebitni odgovornosti za načrtovanje in izvedbo  projekta  bloka 6 in o ukrepih v zvezi s tem, kot je bilo to zahtevano s sklepom Vlade RS z dne 16. 6. 2010. Vlada Republike Slovenije je zato naložila poslovodstvu HSE, da poročilo ustrezno dopolni v najkrajšem času.


Vlada je  poslovodstvu družbe HSE naložila tudi, da do konca julija 2010 dopolni investicijski program za gradnjo Bloka 6 z deli, ki vanj še niso vključeni oziroma prikazani (gradnja nove upravne stavbe, preselitev plinske turbine iz bloka 4 na blok 5, ojačitev prometne infrastrukture za dovoz velikih kosov glavne tehnološke opreme, morebitna razkladalna postaja za uvožen premog, oprema za vklop Bloka 6 v elektroenergetski sistem, nadomeščanje dotrajane opreme znotraj življenjske dobe celotne elektrarne, itd.). Prav tako nalaga poslovodstvu, da do konca julija 2010 predstavi stroške, ki bi nastali s prekinitvijo izvajanja projekta, oceno vpliva na ekonomiko projekta s predpostavkami različnih cen kuponov za CO2, oceno stroškov predčasnega zapiranja Premogovnika Velenje, oceno možnosti in stroškov podaljšanja obratovanja blokov 4 in/ali 5, oceno povišanih stroškov izkopa premoga v Premogovniku Velenje zaradi razpršenih delovišč v letih med 2027 in 2054 ter posredne stroške, ki bi oziroma bodo nastali z realizacijo bloka 6, kot so npr.: stroški terciarne rezerve in stroški novega transportnega jaška v Premogovniku Velenje.


© 2012 - 2024 Portal Energetika