Novica

Vlada odgovorila na poslansko pobudo glede šestega bloka TEŠ

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na poslansko pobudo poslancev Državnega zbora Matevža Frangeža, dr. Luke Jurija, Dejana Levaniča in Melite Župevc za takojšen pristop k pripravi neodvisne študije o alternativah šestemu bloku Termoelektrarne Šoštanj in ga poslala Državnemu zboru.

Na Vlado Republike Slovenije je bila februarja naslovljena pisna poslanska pobuda Matevža Frangeža, dr. Luke Jurija, Dejana Levaniča in Melite Župevc za takojšen pristop k pripravi neodvisne študije o alternativah šestemu bloku Termoelektrarne Šoštanj. Pobuda temelji na dejstvih, da se v javnosti že nekaj mesecev pojavljajo zatrjevanja pristojnih na državni kot tudi lokalni ravni, predvsem pa s strani energetskih podjetij, da alternativ TEŠ 6 ni ali pa, da gre za slabe alternative. Vendar takšnim argumentom ni mogoče pritrditi brez konkretnih podatkov in kakovostne primerjave med različnimi možnostmi. Pobudniki menijo, da alternative obstajajo tudi v različnih možnostih učinkovite izrabe obnovljivih virov v Sloveniji, in da je le s pomočjo konkretnih podatkov neodvisne študije o možnih alternativah šestemu bloku TEŠ mogoče ugotoviti, če je investicija v TEŠ 6 res smiselna. Dalje menijo, da gre za odločitev o energetski prihodnosti Slovenije, ki mora sloneti na razpršenih virih energije, predvsem obnovljivih virov ter jedrski energiji. Pobudniki so prepričani, da je mogoče 1,1 mrd € investicijskega denarja, namenjenega šestemu bloku TEŠ, racionalneje in gospodarneje naložiti, saj lahko ta investicijski potencial za obnovljive vire energije kombiniramo s potenciali javno zasebnega partnerstva in evropskih sredstev, s čimer bi z enako naložbo državne energetike dosegli najmanj trikrat višjo vsoto investicijske mase, kot jo bomo v primeru gradnje TEŠ 6. Po mnenju pobudnikov moramo v Sloveniji izrabiti vse možnosti za hiter in učinkovit prehod v nizkoogljično družbo, ki bo vir naše prihodnje konkurenčnosti.

Vlada Republike Slovenije podaja naslednji odgovor:
Odločitev o nadaljevanju izkoriščanja premoga na lokaciji Premogovnika Velenje in proizvodnji električne energije na lokaciji Termoelektrarne Šoštanj temelji na vrsti analiz, ki so bile opravljene že do leta 2002. Odločitev o izkoriščanju premoga na tem področju  po letu 2007 za proizvodnjo električne energije je bila zapisana v Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP), ki jo je sprejel Državni zbor leta 2004. Resolucija je bila osnova za izdajo energetskega dovoljenja za to investicijo v letu 2006.

Projekt izgradnje Bloka 6 je uvrščen v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023 (ReNRP), ki jo je sprejela Vlada RS v oktobru 2006 in novelirala v letu 2008 ter na ta način potrdila namero o nadaljevanju energetske dejavnosti na tej lokaciji. S tem je Blok 6  dobil status nadomestnega objekta obstoječih blokov na lokaciji Termoelektrarne Šoštanj.

Na temelju v prejšnjih odstavkih navedenih dokumentov je v letu 2009 po naročilo Ministrstva za gospodarstvo  Institut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost izdelal Zeleno knjigo za Nacionalni energetski program Slovenije (ZK NEP), ki je posvetovalni dokument za javno obravnavo. Ta zajema tudi vse objekte, katerih izgradnja v državi se je že pričela in bodo v bodoče prispevali k oskrbi Republike  Slovenije z energijo.

V zadnjih treh letih je Ministrstvo za gospodarstvo izdelalo večje število analiz in ekspertiz s področja obnovljivih virov energije in soproizvodnje, ki so dostopne tudi na spletni strani. Te imajo namen poiskati vse potenciale v državi za proizvodnjo trajnostne obnovljive energije. V izdelavi je tudi Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020, katerega namen je izdelati podroben načrt doseganja nacionalnih ciljev na področju obnovljive energije.

Pobudo za izdelavo energetskih scenarijev, ki naj ne upoštevajo izgradnje Bloka 6, vlada ocenjuje za nesmotrno z vidika postopka odločanja. Strateška odločitev je bila sprejeta kot je zgoraj navedeno. Skladno s strateškimi smernicami so bila izdana vsa do sedaj zaprošena soglasja s strani države: energetsko dovoljenje v letu 2006  in okoljsko dovoljenje v letu 2009. Odločitev o pričetku investicije je skladna s tem. Pogodba za dobavo opreme je bila podpisana leta 2008, investicija je v teku in v izvajanju.  

Ministrstvo za gospodarstvo pripravlja nov NEP. Osnova za določanje nove strategije ravnanja z energijo za državo je nabor dolgoročnih energetskih bilanc, ki bodo variantno obravnavale porabo končne energije Republike Slovenije do leta 2030 in ustrezno pokrivanje potreb. V tem okviru bo tudi priložnost za razpravo o strateški presoji nadaljnjega izkoriščanja domačih energentov in virov in s tem povezanih investicij, kar je pravzaprav intenca poslanske pobude.

Vlada še pojasnjuje, da je na seji 18. marca 2010 v zvezi s projektom izgradnje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj sprejela naslednje sklepe:
1. Vlada Republike Slovenije nalaga poslovodstvu Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o., da nosilec investicije bloka 6 Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.,zaradi spremenjenih razmer na svetovnem trgu investicijske opreme, poskuša doseči znižanje cen investicijske opreme. Holding Slovenske elektrarne d.o.o., naj o rezultatih pogajanj pisno obvesti Vlado Republike  Slovenije. 
2Vlada Republike Slovenije od poslovodstva družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. zahteva, da četrtletno pisno poroča o poteku investicije  Bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. 
3. Vlada Republike Slovenije od poslovodstva družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. zahteva, da zagotovi večjo učinkovitost in preglednost upravljanja družb v okviru Skupine HSE in o sprejetih ukrepih v roku treh mesecev poroča Vladi Republike Slovenije. 
4. Vlada Republike Slovenije nalaga poslovodstvu in nadzornemu svetu Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o., da v roku treh mesecev pripravi revidirani Razvojni načrt skupine HSE 2010/2020 s pogledom do 2030.

Vlada Republike Slovenije je družbi Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., naložila, da prouči možnost, da se v čim krajšem možnem času pridobi nova neodvisna presoja tujega izvajalca o smotrnosti načrtovanja in izvedbe investicije izgradnje Bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj; že izdelano presojo pa naj HSE vladi pošlje takoj.


© 2012 - 2021 Portal Energetika