Novica

Vlada podala soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada je na današnji seji podala soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja Slovenije, ki jih po javnem pooblastilu izda ELES d.o.o.

Splošne pogoje za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja sprejme po javnem pooblastilu sistemski operater po pridobitvi soglasja vlade. Vlada izda soglasje po predhodni pridobitvi mnenja Agencije za energijo.

Energetski zakon je že leta 2007 ukinil Uredbo o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/2002 in 21/2003) in del njene vsebine prenesel v Splošne pogoje za dobavo in odjem, ki jih po javnem pooblastilu sprejemata operaterja prenosnega in distribucijskega omrežja. Do izdaje Splošnih pogojev, ki jih izda operater, velja stara vladna uredba. Distribucijski operater je svoje splošne pogoje izdal že pred časom, zato Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije velja le še v delu, ki se nanaša na prenosno omrežje. Z izdajo Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja Slovenije bo torej vladna uredba prenehala veljati v celoti.

Skladno z določili Energetskega zakona se s Splošnimi pogoji za  dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja  predpiše:

 • pogoje in merila za izdajo soglasja za priključitev na prenosno omrežje;
 • pogoje za priključitev uporabnikov na prenosno omrežje; 
 • pogodbene odnosi med sistemskim operaterjem prenosnega omrežja in uporabniki tega omrežja;
 • postopke za  dostop do prenosnega omrežja; 
 • zasilno oskrbo;
 • pogoje za primarne naprave in sekundarno opremo;
 • stroške, povezani s priključkom, njegovo priključitvijo na prenosno omrežje in obratovanjem;
 • kakovost storitev sistemskega operaterja prenosnega omrežja.

Vsebinske razlike v primerjavi s starim predpisom so naslednje:

 • Na prenosno omrežje so priključeni le veliki uporabniki: elektrarne, železarne, Talum in distribucijska omrežja. Stara vladna uredba je bila napisana tudi za vse druge odjemalce (industrija, obrt, gospodinjstva). Mnogih določb Uredbe zato ni bilo potrebno prenašati v Splošne pogoje.
 • Po drugi strani so postopki soglasij in priključevanja za velike uporabnike omrežja bolj zahtevni, kot so za male odjemalce na distribucijskem omrežju.
 • Skoraj vse tehnične določbe stare Uredbe so bile vmes že pokrite v Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosno omrežje, ki je bolj tehničen dokument. Zato je tehničnih določil v novih Splošnih pogojih bistveno manj.
 • Postopki odklopa odjemalcev so urejeni v zakonu, v Splošnih pogojih jih zato ni potrebno določati.
 • Natančneje so urejeni postopki za sklepanje pogodbe o dostopu, menjavo dobavitelja in evidenco prevzemno oddajnih mest.

Sistemski operater je izvedel tudi javno obravnavo, v kateri so sodelovali vsi najpomembnejši akterji slovenskega trga z električno energijo.


© 2012 - 2024 Portal Energetika