Novica

Vlada podpira sodelovanje SPIRIT in NEDO za pripravo slovensko-japonskega demonstracijskega projekta pametnih omrežij in skupnosti

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS se je na redni seji seznanila z informacijo o aktualnem stanju priprave slovensko–japonskega demonstracijskega projekta pametnih omrežij in pametnih skupnosti ter podprla sodelovanje izvajalskih institucij na tem področju. Pripravlja se študija izvedljivosti za ekonomsko izvedljivost projekta, ki bo podlaga za pripravo investicijske dokumentacije.

Povprečna maloprodajna cena v Sloveniji je v obdobju april-junij 2014 za gospodinjske odjemalce znašala 0,70 EUR/Sm3, za industrijo pa 0,50 EUR/Sm3.

Mednarodno sodelovanje na področju naprednih tehnologij ima za cilj skupni slovensko– japonski demonstracijski projekt v Sloveniji, ki bo omogočil tehnološko, projektno in poslovno sodelovanje med slovenskimi in japonskimi podjetji, vodilnimi na področju naprednih industrijskih in energetskih tehnologij. S tem se bodo odprle realne možnosti za uveljavljanje slovenskega znanja, za vzpostavitev poslovnega sodelovanja ter vključitev slovenskih podjetij v večje mednarodne projekte v EU in po svetu.

Sodelovanje med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma  (SPIRIT Slovenija) in Japonsko agencijo za napredne energetske in industrijske tehnologije (NEDO) se je začelo 24. 10. 2012, ko je bil podpisan memorandum o sodelovanju in izmenjavi informacij na področju naprednih tehnologij. Memorandum pomeni dejavno podporo povezovanju in krepitvi strateškega in razvojnega sodelovanja slovenskih in japonskih podjetij ter spodbuja sodelovanje pri uveljavljanju tehnologij za trajnostni razvoj, ki  ponujajo odgovore na družbene izzive in priložnosti za razvoj novih tehnoloških rešitev in produktov za nove, rastoče trge.

15. 05. 2014 sta v. d. direktorja Javne agencije SPIRIT Slovenija Tomaž Klemenc in izvršni direktor organizacije NEDO Hiroshi Kuniyoshi podpisala pismo o nameri med agencijo SPIRIT Slovenija in organizacijo New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) iz Japonske za pripravo študij izvedljivosti, ki bi identificirale možno izvedbo skupnega demonstracijskega projekta.

SPIRIT Slovenija bo k izboru izvajalcev študije pristopil po postopku javnega naročanja. Javno naročilo bo financirano iz projekta tehnične pomoči. V skupini za pripravo javnega naročila so predstavniki SPIRIT Slovenija, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Za pripravo in izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca za izdelavo študije izvedljivosti je v okviru sredstev za tehnično pomoč za izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na voljo 199.470 EUR za leti 2014 in 2015. Za nadaljnjo izvedbo projekta se bodo zagotovila sredstva v okviru dveletnega načrtovanja in rebalansa proračuna za leti 2016 in 2017 ter po potrebi za 2018 v višini, ki jo bo določila potrjena projektna naloga v okviru študije izvedljivosti.

Vsebina študije izvedljivosti demonstracijskega projekta bo zajela proučitev osrednjih tem skupnega sodelovanja med slovenskimi in japonskimi podjetji in iskala sinergije med temi temami, vključno z identifikacijo vsebinskih in finančnih sestavin, definirala potencialne tehnološke nosilce, njihove aktivnosti na bodočem projektu ter predstavila ekonomsko izvedljivost projekta, kakor tudi presojo funkcionalne ustreznosti potencialnih vlaganj. Študija bo v nadaljevanju podlaga za pripravo investicijske dokumentacije v skladu z veljavnimi slovenskimi predpisi.

Načrtovani skupni demonstracijski projekt pametnih omrežij in pametnih skupnosti bo predstavitev rešitev s področij raziskav in razvoja novih tehnologij, zagotavljanja energije in uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Vir: MGRT, MZIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika