Novica

Vlada podprla predlog direktive o energetski učinkovitosti

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji seji podprla predlog direktive EU o energetski učinkovitosti in se zavzela za njeno čimprejšnje sprejetje.


Predlog Direktive o energetski učinkovitosti  je eden od zakonodajnih dokumentov, s katerimi naj bi EU do leta 2020 za 20 odstotkov povečala energetsko učinkovitost, ki je eden od petih krovnih ciljev strategije "Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast". Razlog za novo direktivo je predvsem ta, da so zadnji izračuni pokazali, da bi EU z obstoječimi ukrepi dosegla le polovico zastavljenega cilja glede zmanjšanja porabe energije. Doseganje cilja na področju energetske učinkovitosti je tesno povezano z doseganjem 20-odstotnega  deleža energije iz obnovljivih virov v skupni porabi energije v Uniji in z izpolnitvijo zaveze Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 odstotkov.


Predlog nove direktive o energetski učinkovitosti področje, na katero se nanašajo ukrepi, razširja na vse sektorje, kjer obstaja potencial prihranka energije, in s tem vključuje tudi energetski sektor oziroma samo proizvodnjo in distribucijo energije. Nova direktiva bo po sprejemu na Svetu in v Evropskem parlamentu nadomestila Direktivo 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in Direktivo 2004/8/ES o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo. Del mehanizmov  tako izhaja iz teh dveh direktiv, ki bosta razveljavljeni, dodanih pa je precej novih mehanizmov in ukrepov, ki posegajo na področja, ki do sedaj niso bila obravnavana.


Ena izmed ključnih novosti je, da bodo države članice morale določiti cilje glede povečanja energetske učinkovitosti, ki bodo vodili k 20-odstotnemu zmanjšanju porabe primarne energije na nacionalnem nivoju do leta 2020

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika