Novica

Vlada potrdila Poročilo o izvedbi del na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav v letu 2010 in Načrt ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 2011

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je danes na redni seji potrdila Poročilo o izvedbi del na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav v letu 2010 in Načrt ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 2011.

 

Desetletni program ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov je sprejela Vlada Republike Slovenije na 151. seji 16. 3. 2000. Vlada je ob načrtu ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav v letu 2003 sprejela sklep, da slednja ne vključuje njihove morebitne priprave za poznejšo uporabo, ampak zgolj nujne posege za zapiranje in ekološko sanacijo rudarskih objektov, brez raziskovalnih in proizvodnih dejavnosti. S sklepom Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi v novembru 2003 je bilo pri odločanju o dopolnitvi in podaljšanju sheme dovoljeno, da se zaradi lažje zagotovitve finančnih sredstev dinamika izvajana ekološke sanacije podaljša za eno leto oziroma do konca leta 2011.

 

Program ekološke sanacije za leto 2010 je bil izveden v celoti. Saniranih je bilo 13 opuščenih vrtin s pripadajočimi cevovodi in drugimi rudarskimi objekti v skupni dolžini 4.990 m. Vrednost sanacije vrtin je višja od načrtovane, in sicer za 2 %. Višji stroški so bili pokriti iz prihrankov pri drugih dejavnostih in iz povečane udeležbe lastnih sredstev.

 

V načrtu ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 2011 so upoštevana vrednostna izhodišča iz 2. novelacije dolgoročnega programa ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav, ki je bila tudi strokovna podlaga za dopolnitev sheme državne pomoči, odobrene v novembru 2003. Predvidena je sanacija 13 vrtin in skoraj 5 km pripadajočih cevovodov ter drugih rudarskih objektov. Po izvedbi tega načrta bo dosežena skoraj 97-odstotna stopnja fizične gotovosti. Izpad sredstev iz preteklih let bo potrebno nadomestiti iz proračunskih sredstev v prihodnjem letu, v skladu s 55. členom zakona o rudarstvu (Zrud-1), na podlagi poprejšnjega tehničnega pregleda dejavnosti, ki ga bo opravila rudarska inšpekcija. 

 

Sredstva za izvedbo Načrta ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 2011 v višini 1.342.000 EUR bodo zagotovljena iz proračunskih postavk 5810 Ekološka in tehnološka sanacija Nafte Lendava (917.000 EUR) in 5805 Izvajanje nalog s področja gospodarjenja in raziskovanja mineralnih surovin (425.000 EUR).

 


© 2012 - 2020 Portal Energetika