Novica

Vlada RS odobrila pilotni projekt energetske prenove sklopa treh sodnih stavb v upravljanju Ministrstva za pravosodje

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Obeta se celovita energetska prenova paketa stavb pravosodnih organov v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu po principu javno zasebnega-partnerstva.

Energetsko bo prenovljena stavba Okrožnega sodišča v Murski Soboti.

Upoštevajoč obveznosti iz Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitost in stanja objektov, je ministrstvo v letih 2013 in 2014 pristopilo k analizi energetskega stanja objektov in pripravi predlogov za izboljšavo. Nadaljnje aktivnosti je ministrstvo vodilo v skladu s sprejeto Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (MZI) in Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP-EKP 2014–2020) ter predlogom za izvedbo pilotnega projekta energetske prenove stavb »Prešernova ulica 22, 3000 Celje, št. stavb 1672 in 2997; Slomškova 19, Slomškova 21 in Slomškova 23, 9000 Murska Sobota, št. stavb 3935, 3930, 3929; Kidričeva 1, 2380 Slovenj Gradec, št. stavbe 458«, ki je bil dne 24. 8. 2015 posredovan na Ministrstvo za infrastrukturo.
   
Ministrstvo za pravosodje je po posredovanju predloga pilotnega projekta, z namenom pridobitve podrobnejših tehničnih rešitev in natančnejših ocen stroškov, izdelalo še revizije razširjenih energetskih pregledov in projekte za izvedbo energetskih prenov, ki so potrebni za izpeljavo postopkov sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva. Skladno z OP-EKP 2014–2020 se v celovito energetsko prenovo uvaja model energetskega pogodbeništva kot ene izmed oblik javno-zasebnega partnerstva.

Ministrstvo za pravosodje je že v letu 2014 izvedlo predhodni postopek, v okviru katerega je z javnim pozivom pozvalo promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva. Prejelo je dve vlogi, in sicer družb Petrol, d.d., in Javna razsvetljava, d.d., za kateri je bilo v okviru ocene upravičenosti ugotovljeno, da sta popolni in da so pridobljeni podatki primerljivi z izdelano dokumentacijo s strani Ministrstva za pravosodje. Na podlagi navedenega je bil sprejet zaključek, da je za izvedbo investicije po modelu javno-zasebnega partnerstva izkazan tako javni kot tudi zasebni interes.

Vir: MP


© 2012 - 2022 Portal Energetika