Novica

Vlada seznanjena s četrtletnimi poročili v zvezi z zapiranjem RTH v letu 2018

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo je Vlado RS na današnji 37. redni seznanilo s poročili o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) za drugo, tretje in četrto četrtletje leta 2018.

Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije določa, da ministrstvo, pristojno za energetiko, četrtletno poroča vladi o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) ter da nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev opravlja neodvisna strokovna institucija, ki jo je za programsko obdobje na podlagi mednarodnega javnega razpisa izbralo pristojno ministrstvo.

Podlaga za izvajanje postopnega zapiranja rudnika je "Program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik", ki ga izvaja javno podjetje RTH d.o.o.. Sredstva za izvajanje programa se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije in lastnih virov javnega podjetja RTH d.o.o.

Na podlagi zakona izdana Uredba o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik določa, da storitve nadzora nad izvajanjem programa med drugim obsegajo nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito rabo proračunskih in lastnih sredstev za izvajanje zapiralnih in ostalih aktivnosti, ki so določene s programom. Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev za programsko obdobje 2016 do 2018 je opravila na mednarodnem razpisu izbrana  gospodarska družba GEOSTERN d.o.o., ki je skupaj s podizvajalci (GEOSOLUT Jurij Šporin s.p., Kržan Jože s.p., Boštjan Aver s.p. in BDO Revizija d.o.o.) v sklopu izvajanja nadzora pripravila četrletna poročila aktivnosti nadzora za leto 2018.

Tehnični in finančni nadzor se je izvajal na lokaciji družbe RTH d.o.o. v Trbovlju in sedežih izvajalcev nadzora. Izvajalec storitev nadzora je pri opravljanju tehničnega dela nadzora sodeloval s pristojno rudarsko inšpekcijo. Iz poročil nadzora za obdobje za leto 2018 izhaja, da je družba RTH d.o.o. Trbovlje za dela v lastni režiji za namen ekološko prostorske sanacije v obdobju januar–december 2018 porabila skupaj 3.586.159 EUR, kar pomeni 109 % realizacije programa zapiranja rudnika. Za ostale stroške je družba porabila 16.055.714 EUR, kar znaša 95 % realizacije programa.

Pristojno ministrstvo iz prejetih četrtletnih poročil aktivnosti nadzora za leto 2018 glede višine in namena porabe sredstev ter izvajanja programa zapiranja rudnika ni ugotovilo nepravilnosti, ki ne bi bile sprotno obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v posameznih poročilih.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika