Novica

Vlada seznanjena z osnutkom Operativnega programa izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila s pripravo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je vlada pooblastila, da dokument pošlje v formalno presojo Evropski komisiji.

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP) je izvedbeni dokument, katerega podlaga so nacionalne strategije, programi in akcijski načrti s posameznih področij. Program opredeljuje tiste prednostne naložbe, v katere bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 z namenom doseganja nacionalnih ciljev in ciljev EU 2020. Za obdobje 2014–2020 bo veljal enoten Operativni program za črpanje vseh treh skladov evropske kohezijske politike - Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad. OP mora biti skladen s Partnerskim sporazumom (PS) med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 (PS), ki je strateški dokument za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in sledi strategiji EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ustrezati pa mora tudi zahtevam posameznega sklada EU, tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija.

Ključno pri pripravi dokumenta je bilo usklajevanje z različnimi deležniki in skladnost dokumenta s finančnim in zakonodajnim okvirom EU s področja kohezijske politike ter z obstoječimi strateškimi, programskimi in izvedbenimi dokumenti na ravni EU in Slovenije (Strategija EU 2020, Nacionalni reformni program, Skupni strateški okvir za prihodnje programiranje vseh strukturnih skladov, Stališče služb Komisije o Partnerskem sporazumu in Operativnem programu 2014-2020 za Slovenijo).  

Uredba 1303/2013 o skupnih določbah v 14. členu določa, da je skrajni rok za posredovanje formalne različice PS Evropski komisiji do 22. 4. 2014 (Slovenija ga je v formalno presojo oddala 10. 4. 2014), rok za posredovanje formalne različice OP pa v treh mesecih po posredovanju PS oz. najkasneje do 22. 07. 2014 (Slovenija ga bo v formalno presojo oddala v kratkem). Po formalni oddaji operativnega programa posamezne države članice ima Evropska komisija do 70 koledarskih dni časa, da poda komentarje. Na njihovi podlagi bo SVRK v sodelovanju z ministrstvi in drugimi deležniki predvidoma do konca julija 2014 dopolnila vsebino predlaganega osnutka dokumenta, formalni sprejem z izdajo odločbe s strani Evropske komisije pa je predviden do konca septembra 2014.

Sredstva Evopske kohezijske politike v naslednjem sedemletnem obdobju bodo namenjena vlaganjem v omejeno število prednostnih naložb, s katerimi bomo dosegli večjo tematsko osredotočenost in tako povečali učinkovitost intervencij. Posamezne prednostne nalo financiranja se bodo med sebojno dopolnjevale in povezovale in na ta način omogočale bolj učinkovito doseganje ciljev. Financiranje ukrepov se bo osredotočalo na naslednja področja vlaganj: 

  • razvoj in izkoriščanje tržnega potenciala raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti vseh akterjev,
  • spodbujanje rasti in razvoja malih in srednje velikih podjetij in razvojno prestrukturiranje gospodarstva/industrije
  • spodbujanje zaposlovanja in znanja
  • zmanjšanje deleža prebivalcev Slovenije, ki se soočajo s tveganjem revščine
  • izkoriščanju naravnih potencialov ter potencialov, ki jih predstavlja učinkovita raba energije in drugih virov/surovin za prehod v nizkoogljično gospodarstvo

Področje "trajnostne energetike" je v OP uvršeno v tematski cilj "podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih", ki zajema naslednje prednostne naložbe:

  • spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju,
  • spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov,
  • razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih,
  • spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Za te naložbe bo v naslednji finančni perspektivi na razpolago skupaj 287 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.


Povezane vsebine:


Vir: SVRK


© 2012 - 2024 Portal Energetika