Novica

Vlada sprejela 5. nacionalno poročilo o izpolnjevanju obveznosti po Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela 5. nacionalno poročilo o izpolnjevanju obveznosti po Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter pooblastila Upravo RS za jedrsko varnost, da predloži poročilo v angleškem jeziku sekretariatu Mednarodne agencije za atomsko energijo.

Zainteresirana javnost lahko komentarje na osnutek akcijskega načrta posreduje do 20. novembra 2014.

Vlada je tudi pooblastila Upravo RS za jedrsko varnost, da dopolni 5. nacionalno poročilo z morebitnimi novimi dejstvi v času do pregledovalne konference maja 2015 v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

Slovenija je 29. 9. 1997 podpisala Skupno konvencijo o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki jo je Državni zbor RS ratificiral 19. 1. 1999. V skladu z določili 32. člena Skupne konvencije, pogodbenice pripravijo nacionalno poročilo, ki zajema obdobje med dvema pregledovalnima sestankoma. Pregledovalni sestanki pogodbenic potekajo vsake tri leta na Dunaju. Peto nacionalno poročilo v angleškem jeziku je pripravila Uprava RS za jedrsko varnost v sodelovanju z Upravo RS za varstvo pred sevanji, Kliniko za nuklearno medicino, Onkološkim inštitutom, Nuklearno elektrarno Krško, d. o. o, Institutom »Jožef Stefan«, Rudnikom Žirovski vrh, javnim podjetjem za zapiranje rudnika urana, d. o. o., Direktoratom za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ter Agencijo za radioaktivne odpadke. Poročilo, ki mora biti predloženo sekretariatu Mednarodne agencije za atomsko energijo najpozneje do 10. oktobra 2014, bo obravnavano na pregledovalnem sestanku, ki bo potekal od 11. do 22. maja 2015. V nacionalnem poročilu je podana ocena, da sta slovenska zakonodaja in praksa na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom v skladu z zahtevami iz skupne konvencije.

Vir: MOP


© 2012 - 2021 Portal Energetika