Novica

Vlada sprejela Letni program dela Rudnika živega srebra Idrija za leto 2010

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je sprejela Letni program dela Rudnika živega srebra Idrija, d. o. o., - v likvidaciji (Rudnik Idrija) za leto 2010.

Za izvajanje Letnega programa dela Rudnika Idrija se iz proračuna Republike Slovenije (Ministrstva za gospodarstvo) za leto 2010 zagotovijo sredstva v višini 1.108.077,00 evrov. Sredstva se na osnovi sklenjene pogodbe nakazujejo Rudniku Idrija mesečno, po izstavljenih zahtevkih.

Manjkajoča sredstva, potrebna za realizacijo Letnega programa dela v višini 79.233,00 evrov, bo Rudnik Idrija zagotovil iz lastnih prihodkov iz poslovanja.

Za poravnavo rudarske škode so v Proračunu Republike Slovenije (Ministrstva za gospodarstvo) za leto 2010 namenjena sredstva v višini 540.000,00 evrov.

 

Vlada RS je 24. 12. 2009 sprejela sklep o redni likvidaciji družbe Rudnik živega srebra Idrija, d. o. o., - v likvidaciji.

Poleg ostalih del, ki jih mora družba v postopku redne likvidacije izvajati skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, mora družba izvesti v letu 2010 tudi dela, ki so predvidena v programu »Vzdrževanje nezalitega dela jame in monitoring po končanih zapiralnih delih v rudniku živega srebra Idrija v zapiranju, d. o. o., za obdobje 2008-2012«, ki ga je Vlada RS sprejela na 119. redni seji dne 26. 4. 2007.

 V ta dela sodijo vzdrževanje nezalitega dela jame in spremljava stanja, treba pa bo poravnati tudi rudarsko škodo. Navedena dela bo opravljalo 19 delavcev.

Za izvedbo Letnega programa dela za leto 2010 (vzdrževanje nezalitega dela jame in spremljava stanja) bo zagotovljeno iz proračuna RS 1.108.077 evrov , družba pa bo zagotovila še 79.233 evrov iz lastnih sredstev (storitve, dezinvestiranje, prihodki od najemnin stanovanj in prodaja odpisane opreme), poleg tega pa iz proračuna RS še 540.000,00 evrov za poravnavo rudarske škode.

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika