Novica

Vlada sprejela letno poročilo BORZEN za leto 2020

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS se je na 87. redni seji v vlogi skupščine Borzen, operaterja trga z elektriko, d. o. o., seznanila z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020. Na podlagi poročila je bila podeljena razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2020.

Borzen, d.o.o. je v letu 2020 je ustvaril prihodke v višini 4,4 mio EUR in odhodke v višini 3,1 mio EUR. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je tako znašal 1,13 mio EUR. Bilančna vsota družbe je na dan 31. december 2020 znašala 263,89 mio EUR. Družba je na dan 31. december 2020 izkazovala kapital v višini 5,97 mio EUR, ki je bil za 2,5 % višji kot v predhodnem letu. Dobičkonosnost sredstev (ROA) je v letu 2020 znašala 0,5 %, kazalnik dobičkonosnosti kapitala (ROE) pa je znašal 19,2 %. Konec leta 2020 je bilo v družbi 33 zaposlenih.

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se bilančni dobiček družbe Borzen, d.o.o. v višini 1.131.325 EUR uporabi tako, da se del dobička v višini 250.000 EUR nameni za izplačilo družbeniku v roku 30 dni od sprejema tega sklepa, preostanek dobička v višini 881.325 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Vlada RS v vlogi skupščine je ocenila, da so direktor in člani nadzornega sveta dobro opravljali delo v letu 2019 ter v skladu s peto in sedmo alinejo 15. člena Akta družbe podelila direktorju in članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.

Vlada je sprejela besedilo Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe Borzen in potrdila prečiščeno besedilo akta. Prečiščeno besedilo akta povzema umestitev izdaje soglasja direktorju družbe za izdajo poroštva družbe povezanim družbam, v katerih ima družba kontrolni delež oziroma prevladujoč vpliv.

Povezane vsebine:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika