Novica

Vlada sprejela letno poročilo BORZEN za leto 2021

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 10. redni seji v vlogi skupščine Borzen, operaterja trga z elektriko, d. o. o., sprejela letno poročilo družbe za leto 2021 z mnenjem neodvisnega revizorja in se seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o Letnem poročilu družbe za leto 2021. Za delo v poslovnem letu 2021 je bila podeljena razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe.

Borzen, d.o.o. je v letu 2021 je ustvaril prihodke v višini 4,51 mio EUR in odhodke v višini 3,98 mio EUR. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je tako znašal 433.222 EUR. V primerjavi s preteklim letom je družba v letu 2021 ustvarila za 2 % višje prihodke, medtem ko so se odhodki glede na preteklo leto povišali za 31 %. Največ prihodkov je družba ustvarila na področju operativnega trga in evidentiranja zaprtih pogodb.

Bilančna vsota družbe je na dan 31. december 2021 znašala 330,4 mio EUR in se je v primerjavi s predhodnim letom povečala predvsem zaradi presežka sredstev centra za podpore, ki so plasirana v dolgoročne finančne naložbe. Družba je na dan 31. december 2021 izkazovala kapital v višini 6,13 mio EUR, ki je bil za 3 % višji kot v predhodnem letu. Kazalnik dobičkonosnosti sredstev (ROA) je v letu 2021 znašal 0,15 %, medtem ko je kazalnik dobičkonosnosti kapitala (ROE) znašal 7,16 %. Konec leta 2021 je bilo v družbi 40 zaposlenih.

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se bilančni dobiček družbe Borzen, d.o.o., ki znaša 433.660,74 EUR, v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

Vlada RS v vlogi skupščine je ocenila, da so direktor in člani nadzornega sveta dobro opravljali delo v letu 2021 ter v skladu s peto in sedmo alinejo 15. člena Akta družbe podelila direktorju in članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Povezane vsebine:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika