Novica

Vlada sprejela letno poročilo BORZEN za leto 2022

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 57. redni seji v vlogi skupščine Borzen, operaterja trga z elektriko, d. o. o., sprejela letno poročilo družbe za leto 2022 z mnenjem neodvisnega revizorja in se seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o Letnem poročilu družbe za leto 2022. Za delo v poslovnem letu 2022 je bila podeljena razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe.

Družba Borzen, d.o.o. je v letu 2022 je ustvarila prihodke v višini 8,49 mio EUR in odhodke v višini 4,84 mio EUR. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je tako znašal 3,51 mio EUR. V primerjavi s preteklim letom je družba v letu 2022 ustvarila za 88% višje prihodke, medtem ko so se odhodki glede na preteklo leto povišali za 22%. Največ prihodkov je družba ustvarila na področju operativnega trga in evidentiranja zaprtih pogodb. Prihodki so bili v letu 2022 toliko večji iz naslova finančnih prihodkov zaradi prodaje poslovnega deleža v družbi BSP Energetska Borza d.o.o..

Bilančna vsota družbe je na dan 31. december 2022 znašala 392,2 mio EUR in se je v primerjavi s predhodnim letom povečala predvsem zaradi presežka sredstev centra za podpore, ki jih ima družba v upravljanju. Družba je na dan 31. december 2022 izkazovala kapital v višini 9,67 mio EUR, ki je bil za 58% višji kot v predhodnem letu. Kazalnik dobičkonosnosti sredstev (ROA) je v letu 2022 znašal 1,0%, medtem ko je kazalnik dobičkonosnosti kapitala (ROE) znašal 44,5%. Konec leta 2022 je bilo v družbi 40 zaposlenih.

Vlada RS je odločila, da bilančni dobiček družbe Borzen, d.o.o., ki znaša 3.512.877,72 EUR, zaradi negotovih in nestabilnih razmer na trgu električne energije ostane v celoti nerazporejen ter se nameni za nemoteno delo in nadaljnji razvoj družbe. S sklepom Vlade RS se dobiček v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

Vlada RS v vlogi skupščine je ocenila, da so direktor in člani nadzornega sveta dobro opravljali delo v letu 2022 ter v skladu s peto in sedmo alinejo 15. člena Akta družbe podelila direktorju in članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2022. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Povezane vsebine:

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika