Novica

Vlada sprejela letno poročilo družbe ELES za leto 2019

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 28. redni seji kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe ELES, d. o. o., v vlogi skupščine sprejela Letno poročilo družbe ELES, d. o. o. in konsolidirano Letno poročilo skupine ELES za leto 2019 skupaj z revizorjevim mnenjem in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Vlada je odločila, da se bilančni dobiček leta 2019, ki znaša 14.276.452 EUR razporedi tako, da se dobiček v višini 9.000.000 EUR nameni za izplačilo ustanovitelju v roku 60 dni od sprejetja sklepa o razporeditvi dobička, preostanek dobička v višini 5.276.452 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička družbe.

Podala je razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Sprejela je besedilo Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, d. o. o., ki je kot priloga sestavni del tega sklepa in potrdila prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Direktor družbe poskrbi za vpis sklepov v knjigo sklepov družbe.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika