Novica

Vlada sprejela letno poročilo družbe ELES za leto 2020

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na dopisni seji kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe ELES, d. o. o., v vlogi skupščine sprejela Letno poročilo družbe ELES, d. o. o. in konsolidirano Letno poročilo skupine ELES za leto 2020 skupaj z revizorjevim mnenjem in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Družba ELES, d. o. o. je v letu 2020 ustvarila celotne prihodke v višini 174,2 mio EUR in celotne odhodke v višini 159,9 mio EUR. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 17,8 mio evrov in čisti poslovni izid 15,9 mio
evrov. Konec leta 2020 je družba izkazovala kapital v višini 347 mio EUR, bilančna vsota družbe pa je znašala 746,5 mio EUR. V letu 2020 je bilo za investicijska vlaganja namenjenih 94,9 mio EUR, od tega za nove
investicije 77,6 mio EUR, za obnove oziroma rekonstrukcije 13,6 mio EUR in za male investicije 3,7 mio EUR. Družba je konec leta imela 573 zaposlenih.

Skupina ELES je v letu 2020 ustvarila celotne prihodke v višini 445,6 mio EUR in celotne odhodke v višini 434,2 mio EUR. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 17,3 mio EUR. Čisti poslovni izid je znašal 16,6 mio EUR. Konec leta 2020 je Skupina ELES izkazovala kapital v višini 381,3 mio EUR in bilančno vsoto v višini 869,0 mio EUR. V letu 2020 je bilo za investicijsko vlaganja in vzdrževanje namenjenih 105,1 mio EUR. Skupina ELES je konec leta imela 2.064 zaposlenih.

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se bilančni dobiček leta 2020, ki znaša 10.848.784 EUR razporedi tako, da se dobiček v višini 9.000.000 EUR nameni za izplačilo ustanovitelju v roku 60 dni od sprejetja sklepa o razporeditvi dobička, preostanek dobička v višini 1.848.784 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička družbe.

Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine je ocenila, da so direktor in člani nadzornega sveta dobro opravljali delo v letu 2020 ter v skladu s tretjo alinejo 15. člena Akta družbe podelila direktorju in članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.

Povezane vsebine:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika