Novica

Vlada sprejela letno poročilo družbe SODO za leto 2019

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 27. redni seji v vlogi skupščine sprejela Letno poročilo družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, d. o. o., za leto 2019, z revizorjevim mnenjem, in se seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe z dne 19. 5. 2020.

Vlada je odločila, da se bilančni dobiček družbe SODO za leto 2019, ki znaša 1.649.171 EUR, v celoti nameni za povečanje osnovnega kapitala družbe. Osnovni kapital družbe SODO, ki znaša 10.105.603 EUR, se po povečanju osnovnega kapitala iz naslova bilančnega dobička leta 2019 zviša na 11.754.774 EUR.

Vlada za revidiranje računovodskih izkazov družbe SODO za poslovna leta 2020 do 2022 imenuje revizijsko družbo BM VERITAS REVIZIJA, družba za revizijo d. o. o.

Družba SODO je v letu 2019 ustvarila prihodke v višini 281,92 mio EUR in odhodke v višini 280,17 mio EUR in čisti poslovni izid obračunskega obdobja v višini 1,74 mio EUR, od tega je del sredstev v višini 5.596 EUR namenila za pokrivanje prenesene izgube iz preteklih let in 89.562 EUR za oblikovanje zakonitih rezerv. Neuporabljeni poslovni izid je tako zanašal 1,65 mio EUR. Bilančna vsota družbe SODO je na dan 31. december 2019 znašala 167,9 mio EUR in se je v primerjavi s predhodnim letom znižala za 3,42 %. Družba je na dan 31. december 2019 izkazovala kapital v višini 14,96 mio EUR in je bil za 12 % višji kot v predhodnem letu. Kazalnik dobičkonosnosti sredstev je bil 1,2 %, medtem ko je kazalnik dobičkonosnosti kapitala znašal 12,32 %. Konec leta 2019 je bilo v družbi 38 zaposlenih.

Družba SODO je v letu 2019 načrtovala v višini 7,30 mio EUR investicij v pridobivanje osnovnih sredstev, medtem ko je realizirala 6,45 mio EUR. Vlaganja v osnovna sredstva, vključno z investicijami v teku, znašajo 5,43 mio EUR, od tega v elektroenergetsko infrastrukturo 5,29 mio EUR in 141 tisoč EUR v neenergetska sredstva.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika