Novica

Vlada sprejela letno poročilo družbe SODO za leto 2020

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 87. redni seji v vlogi skupščine sprejela Letno poročilo družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, d. o. o., za leto 2020, z revizorjevim mnenjem, in se seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe z dne 20. 5. 2021.

Družba SODO je v letu 2020 ustvarila prihodke v višini 269,5 mio EUR in odhodke v višini 269,1 mio EUR in čisti poslovni izid obračunskega obdobja v višini 415.458 EUR, od tega je del sredstev v višini 164.917 EUR namenila za oblikovanje zakonitih rezerv. Nerazporejeni čisti poslovni izid je tako znašal 250.541 EUR. Bilančna vsota družbe SODO je na dan 31. december 2020 znašala 142,5 mio EUR in se je v primerjavi s predhodnim letom znižala za 15 %. Družba je na dan 31. december 2020 izkazovala kapital v višini 15,6 mio EUR, ki je bil za 4 % višji kot v predhodnem letu. Kazalnik dobičkonosnosti sredstev (ROA) je bil 0,27 %, medtem ko je kazalnik dobičkonosnosti kapitala (ROE) znašal 2,72 %. Družba SODO je v letu 2020 načrtovala v višini 2,5 mio EUR investicij v pridobivanje osnovnih sredstev, medtem ko je znašala realizacija investicij 2,0 mio EUR. Konec leta 2020 je bilo v družbi 39 zaposlenih.

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se bilančni dobiček družbe SODO za leto 2020, ki znaša 250.541 EUR v celoti nameni za povečanje osnovnega kapitala družbe. Osnovni kapital družbe SODO, ki znaša 11.754.774 EUR, se po povečanju osnovnega kapitala iz naslova bilančnega dobička leta 2020 zviša na 12.005.315 EUR.

Vlada Republike Slovenije je sprejela besedilo Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe SODO in potrdila prečiščeno besedilo akta. Sprememba se nanaša na povečanje osnovnega kapitala družbe, ki se je povečal za 250.541 EUR iz naslova bilančnega dobička iz leta 2020.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi letnega poročila, mnenja revizorja in poročila nadzornega sveta družbe podelila razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za delo v letu 2020.

Povezane vsebine:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika