Novica

Vlada sprejela letno poročilo družbe SODO za leto 2021

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 10. redni seji v vlogi skupščine sprejela Letno poročilo družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, d. o. o., za leto 2021, z revizorjevim mnenjem, in se seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe z dne 11. 5. 2022.

Družba SODO je v letu 2021 ustvarila prihodke v višini 296,4 mio EUR in odhodke v višini 291,9 mio EUR in čisti poslovni izid obračunskega obdobja v višini 3.833.452 EUR, od tega je del sredstev v višini 25.054 EUR namenila za oblikovanje zakonitih rezerv. Nerazporejeni čisti poslovni izid za leto 2021 je znašal 3.810.915 EUR (čisti poslovni izid v višini 3.808.398 evrov in 2.517 evrov preneseni čisti dobiček).

Bilančna vsota družbe SODO je na dan 31. december 2021 znašala 169,0 mio EUR in se je v primerjavi s predhodnim letom zvišala za 18,6 %. Družba je na dan 31. december 2021 izkazovala kapital v višini 19,3 mio EUR, ki je bil za 24 % višji kot v predhodnem letu. Kazalnik dobičkonosnosti sredstev (ROA) je bil 2,46 %, medtem ko je kazalnik dobičkonosnosti kapitala (ROE) znašal 21,98 %. Konec leta 2021 je bilo v družbi 40 zaposlenih.

Skladno z Investicijskim načrtom družbe SODO in urejanjem razmerij na elektroenergetski infrastrukturi (v nadaljevanju EEI) je družba SODO v letu 2021 realizirala investicije v višini 5,5 mio EUR. Gre za investicije v elektroenergetsko infrastrukturo in investicije v ostala sredstva.

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se bilančni dobiček družbe SODO za leto 2021, ki znaša 3.810.915 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička družbe.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi letnega poročila, mnenja revizorja in poročila nadzornega sveta družbe podelila razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Povezane vsebine:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika