Novica

Vlada sprejela letno poročilo ELES d.o.o. za leto 2018

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 44. redni seji kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe ELES, d.o.o. sprejela letno poročilo družbe ELES in konsolidirano letno poročilo Skupine ELES za leto 2018 z revizorjevim mnenjem ter odločila o razporeditvi bilančnega dobička družbe za leto 2018.

Vlada je kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe ELES d.o.o., operaterja trga z elektriko, sprejela Akta o ustanovitvi družbe ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ki med drugim določa, da skupščina:

  • sprejema letno poročilo;
  • odloča o uporabi bilančnega dobička in pokrivanju bilančne izgube;
  • odloča o podelitvi razrešnice direktorju;
  • odloča o podelitvi razrešnice članom nadzornega odbora;
  • sprejme akt o ustanovitvi in njegove spremembe in dopolnitve.

Vlada Republike Slovenije je v vlogi skupščine:

  • sprejela s strani nadzornega sveta potrjeno Letno poročilo družbe ELES, d.o.o. in konsolidirano Letno poročilo skupine ELES za leto 2018 s poročilom o opravljeni preveritvi letnih poročil skupaj z revizorjevim mnenjem,
  • odločila, da se bilančni dobiček leto 2018, ki znaša 14.575.418,04 evra razporedi tako, da se dobiček v višini 9.000.000,00 EUR nameni za izplačilo ustanovitelju v roku 60 dni od sprejetja sklepa o razporeditvi dobička, preostanek dobička v višini 5.575.418,04 evra pa se razporedi v druge rezerve iz dobička družbe,
  • podala razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica,
  • za revidiranja za poslovna leta 2019 do 2021 imenovala revizijsko družbo MAZARS, d.o.o., Ljubljana,
  • odločila, da direktor družbe poskrbi za vpis sklepov iz skupščine v knjigo sklepov družbe.

Povezane vsebine:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika